Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Radnice nechce polyfunkční domy na Lužinách

Radnice nechce polyfunkční domy na Lužinách

V říjnu 2013 jsme vás ve STOPu informovali o stavebním záměru soukromého investora, který plánuje výstavbu několika výškových budov přiléhajících ke stávajícímu obchodnímu centru u stanice metra Lužiny. Praha 13 vyjádřila tehdy svůj nesouhlas se záměrem v rámci tzv. zjišťovacího řízení podle zákona o posuzování vlivů stavby na životní prostředí. Rada MČ Praha 13 přijala na svém mimořádném zasedání 19. září 2013 usnesení, ve kterém uvádí, že „zásadně nesou hlasí s velikostí záměru a požaduje posoudit záměr dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí“.

V listopadu 2013 uzavřel Magistrát hl. města Prahy zjišťovací řízení a rozhodl o tom, že stavební záměr musí projít řízením, známým pod zkratkou EIA (Environmental Impact Assessment), a být posuzován podle zmíněného zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Investor v průběhu roku 2014 zpracoval dokumentaci potřebnou pro řízení EIA. Odbor životního prostředí Magistrátu hl. města Prahy ji zveřejnil 19. 1. 2015 v Informačním systému EIA na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA880. Záměr byl předložen ve dvou variantách řešení. Ve druhé variantě je navržen výškový objekt o 26 nadzemních podlažích.

Městská část Praha 13 obdržela žádost magistrátu o vyjádření k dokumentaci stavebního záměru „Polyfunkční domy – Centrum Lužiny, Praha 13“ dne 23. 1. 2015. Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 13 shromáždil během necelého měsíce od odborných útvarů radnice zásadní výhrady a připomínky k záměru, které byly ve spolupráci s vedením radnice zpracovány do souhrnného stanoviska městské části. Starosta David Vodrážka vyjádření odeslal Odboru životního prostředí Magistrátu hl. města Prahy 18. 2. 2015.

Ze stanoviska Prahy 13 ke stavebnímu záměru:


Z hlediska ochrany přírody a krajiny

 • Investor předpokládá kácení stávajících vzrostlých dřevin na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví investora a jde o území se zvýšenou ochranou zeleně. V dokumentaci není v dostatečné míře řešena kompenzace za dřeviny navržené ke kácení výsadbou nových plnohodnotných dřevin se zajištěním následné péče na náklady investora.


Z hlediska ochrany ovzduší

 • Parkovací stání (ve variantě 1 celkem 467, ve variantě 2 celkem 421) jsou umístěna v prvních 4 – 5 nadzemních podlažích. V lokalitě, která je z hlediska imisní zátěže hodnocena jako mírně až středně zatížená, bude i mírné navýšení znečištění ovzduší znamenat pro občany v nejbližším okolí značné zhoršení kvality životního prostředí.
 • V období výstavby bude prostor staveniště zdrojem podstatně zvýšeného znečištění ovzduší a zvýšeného obtěžování okolí nadměrným hlukem (produkce plynných a prachových emisí a zvýšení hluku z provozu stavebních strojů). V posudku hodnocení vlivů na veřejné zdraví se uvádí, že vypočtený imisní příspěvek v etapě výstavby se za nepříznivých podmínek může podílet na riziku zvýšené respirační nemocnosti u exponovaných obyvatel.


Z hlediska dopravy

 • Záměr přináší navýšení automobilové dopravy a každé další dopravní napojení může vytvořit kolizní místo na místních komunikacích.
 • Navržená připojení stavby do ul. Brdičkova (slepá komunikace) přináší značné riziko střetu vozidla s dítětem v blízkosti základní školy nebo vzájemného střetu vozidel, především v ranní špičce.
 • Záměr zasahuje do stávajícího systému dopravy v klidu rušením veřejně přístupných a bezplatných parkovacích míst. Musí být doloženo, jak bude zajištěna trvalá bezplatná náhrada pro veřejnost v plánovaných objektech.
 • Zásobování objektu koliduje s provozem na parkovištích, včetně pěší dopravy, navržené vstupy do objektů nenavazují na stávající chodníky a neřeší bezpečný bezbariérový pohyb osob s pohybovými problémy, nevidomých apod.
 • Data z dopravního průzkumu v roce 2012 musí být aktualizována.


Ze stavebního hlediska

 • Část záměru se nachází v ochranném pásmu metra a jedná se o území se zvýšenou ochranou zeleně.
 • Návrh nerespektuje závěr zjišťovacího řízení, který považoval za nezbytné celkové snížení objemu záměru.
 • Návrh horizontálně i vertikálně zahušťuje veřejný prostor. Chybí chodníky, bezkolizní přechody, filtrační zeleň, drobná městská architektura, klidové plochy odpovídající lokálnímu centru.
 • Balkony a některé komunikace pro pěší mají přesah na pozemky, které nejsou ve vlastnictví žadatele.
 • Název Polyfunkční domy je zavádějící – záměr s téměř 100% převažující bytovou funkcí není pro tuto lokalitu přínosem.
 • Není vyloučeno zhoršení osvětlení a oslunění stávající bytové zástavby – v koordinační situaci nejsou nejmenší vzájemné odstupové vzdálenosti kótovány.
 • Nedostatečné je řešení občanské vybavenosti, především zajištění předškolní a školní docházky.


Všechny zmíněné problémy v území by měla prověřit urbanistická studie, která by měla předcházet územnímu řízení. „Se stavebním záměrem v navrhované podobě rozhodně nesouhlasím,“ říká starosta Prahy 13 David Vodrážka. „Zejména varianta s objektem o 26 podlažích je v daném místě sídliště Lužiny nepřijatelná. Objekty jsou objemné a vysoké a došlo by také ke zhoršení dopravní situace na místních komunikacích.“

Celé stanovisko Prahy 13 je ke stažení na www.praha13.cz, jako příloha k tiskové zprávě z 19. 2. 2015. Věříme, že také ostatní orgány veřejné správy budou rozhodovat zodpovědně a zváží všechny dopady tohoto záměru na život v městské části.

Samuel Truschka