Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Gymnázium chystá vzdělávací program

Tak jako všechny školy, i naše gymnázium pracuje již více než rok na svém Školním vzdělávacím programu. Cílem tohoto úsilí je výrazně zkvalitnit a zefektivnit vzdělávací proces. Náš Školní vzdělávací program nabídne jen minimum volitelných předmětů v první polovině osmiletého studia, o to větší možnost výběru budou mít studenti v závěrečných ročnících. Prioritou přirozeně zůstává ucelené vzdělání a příprava ke studiu na kterékoli vysoké škole, nicméně dochází k dílčím přesunům. Rámcový vzdělávací program základního vzdělání nepatrně snižuje hodinové dotace přírodovědných předmětů, nárůst naopak zaznamenává informatika a druhý cizí jazyk. Výuce jazyků věnujeme velkou pozornost již nyní. Na škole působí rodilí mluvčí, samozřejmostí jsou jazykové pobyty studentů v zahraničí. Vzroste počet hodin informatiky, počítačové učebny budou více využívány např. při matematice. Přínosem jsou nové interaktivní tabule, kterých máme zatím pět a budeme instalovat další.
Všichni pedagogové absolvovali elektronický kurs a zúčastnili se diskusí v rámci předmětových komisí. V procesu všestranného hodnocení školy byly určující dva dotazníkové průzkumy mezi zhruba dvěma sty rodičů a dvěma sty starších studentů. Získali jsme jak souhlasnou odezvu na některé praktiky školy, tak cenné podněty k určitým změnám. Dále byl proveden dotazníkový průzkum k procesu výuky s hodnocením učitelů studenty. Pedagogové provedli tzv. SWOT analýzu (silné a slabé stránky školy, možnosti a rizika dalšího vývoje). Text Školního vzdělávacího programu by měl být k dispozici od listopadu na webu školy.

Vilém Bauer, ředitel gymnázia