Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

 

 

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.

 

SCHVÁLILO

převod finančních prostředků z prodeje bytových jednotek

 • ve výši 16 000 000 Kč vč. DPH na akci Regenerace technické infrastruktury polikliniky Hostinského
 • ve výši 2 500 000 Kč vč. DPH na akci Vybudování záchranné zdravotnické stanice na území MČ Praha 13
 • ve výši 3 600 000 Kč vč. DPH na akci Revitalizace dětského hřiště a sadové úpravy ve vnitrobloku A Velká Ohrada
 • ve výši 3 900 000 Kč vč. DPH na akci Rekonstrukce sportovního hřiště a sadových úprav ve vnitrobloku A Velká Ohrada
 • ve výši 5 000 000 Kč vč. DPH na akci Komplexní rekonstrukce dětského hřiště v ulici Mezi Školami
 • ve výši 2 500 000 Kč vč. DPH na akci Revitalizace prameniště Prokopského potoka
 • ve výši 2 000 000 Kč vč. DPH na předfinancování projektu z Operačního programu životní prostředí – Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí – 2.1.3.– Snížení emisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů s názvem Výsadba a regenerace izolační zeleně v lokalitě Mohylová, Praha 13

 

VZALO NA VĚDOMÍ

 • předloženou zprávu o plnění usnesení ZMČ Praha 13 za uplynulé období k termínu 15. 2. 2013 včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 27. 2. 2013
 • splnění uložených úkolů

 

 

Rada MČ Praha 13 mj.

 

VZALA NA VĚDOMÍ

cenovou nabídku a

SOUHLASILA

s tím, aby zpracováním námětů MČ Praha 13 k Metropolitnímu plánu bylo pověřeno architektonické studio ATELIER K2

 

VYHLÁSILA

podlimitní veřejnou zakázku na služby formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na Vysílání pořadů pro obyvatele MČ Praha 13 v zemském digitálním televizním vysílání

 

VZALA NA VĚDOMÍ

dopis ze dne 18. 2. 2013 od náměstka primátora hlavního města Prahy Ivana Kabického o postupu ve výstavbě Domova pro seniory na území MČ Praha 13

 

a VYSLOVILA

znepokojení nad tím, že i přes ujištění náměstka primátora nedošlo do konce března 2013 k převodu práv stavebníka na výstavbu Domova pro seniory na území MČ Praha 13 z MHMP na městskou část

 

TRVÁ

 1. na svém původním usnesení RMČ č. UR 0608/2012 ze dne 17. 12. 2012,
   
 2. v případě, že MHMP bude nadále trvat na směně pozemků parc. č. 1853/1, 1853/7, 1853/8, 1853/9, 1853/10, 1853/11, 1853/14, 1853/15, 1853/16, 1853/17, 1853/18, 1853/19, 1853/20, 1853/102 a 1857/12, v k. ú. Podolí, ve vlast. spol. Amádeus Real, a. s., za pozemek parc. č. 2860/127 v k. ú. Stodůlky, ve vlastnictví hl. m. Prahy, rada souhlasí, a to pouze za podmínky, že budou do správy MČ Praha 13 svěřeny pozemky parc. č. 2860/125, parc. č. 2860/126, parc. č. 2860/128, parc. č. 2860/129, parc. č. 2860/130, parc. č. 2860/131, parc. č. 2860/132, parc. č. 2860/133 a část parc. č. 2860/1 o výměře cca 5 590 m2, v k. ú.Stodůlky

 

Zpracovala: Helena Šlitrová, OKS