Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru –  kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13 MJ.

schválilo

poskytnutí dotace na rok 2020 pro KD Mlejn, z.ú., ve výši 3 250 000 Kč a návrh smlouvy o poskytnutí dotace

schválilo

poskytnutí dotace v celkové výši 970 000 Kč pro HC Kert Park Praha, z.s., a návrh smlouvy o poskytnutí dotace

vzalo na vědomí

předloženou zprávu o plnění usnesení ZMČ Praha 13 za uplynulé období k termínu 31. 1. 2020, včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru  ZMČ ze dne 18. 2. 2020, splnění uložených úkolů

a schválilo

nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů, žádost o zrušení úkolu, a to ve smyslu návrhů nositelů úkolů

RADA MČ PRAHA 13 MJ.

souhlasila

se závěrečným účtem MČ Praha 13 za rok 2019 (ročním rozborem hospodaření hlavní činnosti, zdaňované činnosti včetně správcovských  firem, příspěvkových organizací) včetně finančního vypořádání za rok 2019, zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, rozdělení výsledku  hospodaření za rok 2019 za jednotlivé ZŠ, MŠ, DDM, Středisko sociálních služeb Prahy 13, Rekreační objekt Kozel a vypořádání  hospodářského výsledku SF Centra a Ikon

schválila

účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2019

vzala na vědomí

protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na Komplexní péče o květinové záhony v okolí radnice MČ Praha 13

a schválila

smlouvu o dílo s firmou Česká zahrada, s.r.o., se sídlem Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6

souhlasila

s předloženým záměrem dostavby sportovní haly Lužiny Praha 5, Stodůlky č. p. 1877, Bellušova 68 spočívajícím v rozšíření objektu, nástavbě  podlaží, dostavbě gymnastické haly, včetně realizace nových parkovacích stání

souhlasila

s poskytnutím slevy z ceny díla od firmy GORDIC, spol. s r.o., na akci Analýza a návrh možné digitalizace činností ZŠ a MŠ a dalších organizací  zřizovaných MČ Praha 13 ve vztahu ke státní a veřejné správě (digitální Česko)

vzala na vědomí

hodnocení nabídek VZMR a jednání hodnotící komise vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu na akci s názvem Mobilní dezinfekční mlhovací stroj

a schválila

výběr nabídky, která byla podána uchazečem ECOCLEAN, spol. s r.o. a návrh kupní smlouvy

odvolala

přerušení dotačních řízení v oblasti volného času u programových i individuálních dotací přijatého usnesením RMČ č. UR 0112/2020 ze dne 6. 4. 2020

a souhlasila

s pokračováním v dočasně přerušených dotačních řízeních pro oblast volného času dnem 1. 6. 2020

schválila

uzavření smlouvy o spolupráci na zajištění konání trhů MČ Praha 13 mezi městskou částí Praha 13 a Václavem Třasákem

schválila

zapojení 4 základních škol do projektu Operační program potravinové a materiální pomoci (FZŠ při PedF UK Brdičkova 1878; FZŠ při PedF UK  Mezi Školami 2322; ZŠ Mládí 135; FZŠ při PedF UK Trávníčkova 1744)

Zpracovala Helena Šlitrová