Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rozumíte vyúčtování služeb spojených s bydlením?

Vážení nájemníci bytových domů ve vlastnictví MČ Praha 13, vzhledem k pozitivním zkušenostem se zveřejňováním vyúčtování v předchozích letech, činíme tak i letos ve STOPu. Do konce dubna by všichni uživatelé měli obdržet vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor za období od 1. 1. do 31. 12. 2005.

Naším cílem je přiblížit tento dosti složitý formulář včetně postupu vyúčtování tak, aby pro vás byl srozumitelný a aby se minimalizovala vaše nedůvěra k vyúčtování.
Vyúčtování služeb je prováděno dle „Pravidel o poskytování a rozúčtování plnění (služeb) nezbytných při užívání nájemních jednotek“, schválených Radou MČ 21. 10. 2002. Jsou zveřejněna na úřední desce i na její internetové verzi na stránkách www.praha13.cz
 


Základní pojmy

Zúčtovací období – jeden rok, není vždy striktně identické s účetním rokem, protože není možné zrealizovat např. všechny odečty měřidel o půlnoci z 31. 12. na 1. 1. Řádné odečty tepla, studené a teplé vody byly prováděny v období listopad – prosinec 2005. Náhradní termíny byly stanoveny na leden 2006. Při těchto odečtech uživatel bytu obdržel kopii odečtového formuláře a naměřené stavy odsouhlasil svým podpisem.

Fakturační místo – dům nebo skupina domů, ke které je služba fakturačně přiřazena. Některé služby nelze fakturačně přiřadit ke každému objektu zvlášť. Příkladem může být odvoz domovního odpadu na sídlištích, kde jsou odpadové nádoby shromážděny do „kontejnerového hnízda“ pro více domů. Náklady na odvoz jsou pak fakturovány na toto „hnízdo“ a při vyúčtování se rozúčtují dle stanoveného klíče na nájemníky domů, kteří k „hnízdu“ patří. Podobně je to u dodávky tepla v případě, že je do dalších domů dodáváno z výměníkové stanice v jednom domě. I zde dochází k rozpočítání fakturovaných nákladů dodavatelem tepla mezi všechny domy dle stanoveného klíče (podlahová plocha, měřidla na vstupu domů v návaznosti na poměrová měřidla tepla).

Podlahové plochy – započitatelná podlahová plocha jednotlivých místností je upravena koeficienty, stanovenými vyhláškami a „energetickým zákonem“ č. 458/2000 Sb., které zohledňují počty ohřívaných stěn, velikost procházejícího stoupacího vedení tepla (neizolované potrubí) a přímé vytápění (radiátory v místnosti).

Základní a spotřební složka – pojmy, které se váží pouze k dodávce resp. rozúčtování tepla a vody u měřených služeb. Rozdělení na základní (dále jen ZS) a spotřební složku (dále jen SS) je vyvoláno skutečností, že při rozvodu tepla i teplé vody dochází na rozvodném zařízení ke ztrátám, které nelze zachytit na jednotlivých měřicích zařízeních. V rozmezí daném vyhláškou (č. 372/2001 Sb.) určuje procentuální podíly na rozdělení mezi ZS a SS správce po dohodě s vlastníkem nemovitosti. U tepla se rozděluje ZS na 50 % a SS na 50 %. U teplé vody je ZS 30 % a SS 70 %. Při změně nájemce v průběhu zúčtovacího období je teplo počítáno náhradním způsobem, tzn., že ZS se rozdělí v poměru počtu dnů vytápění dle užívání prostoru a SS procentuálním podílem dle klimatické náročnosti daných měsíců.

Způsob výpočtu dle jednotek a počtu osob – je to koeficient používaný pro rozpočítávání nákladů. Pro služby rozpočítávané podle osob (odvoz odpadu, úklid, společná elektřina, výtah) je podíl pro jednotlivý byt vypočten vynásobením počtu osob, které v jednotlivých měsících užívají daný prostor, počtem měsíců užívání. Zde často dochází ke zkreslení skutečnosti tím, že uživatelé bytů nepřihlašují na služby osoby, které se převážnou část roku v bytě zdržují a služby užívají. Např. byt obývají 2 osoby celý rok – vypočtený podíl činí 2 osoby x 12 měsíců = 24. Kdyby v polovině roku došlo ke změně a rodina o počtu 2 osob se k 30. 6. odstěhovala, podíl by činil 2 x 6 měsíců = 12. Pro služby počítané na plochu se jedná o součin plochy a měsíců. Znovu upozorňuji, že změnu počtu osob užívajících služby je vždy třeba neprodleně oznámit správcovské firmě.

Tabulka I. Náklad na prostor

 • Náklad v Kč – celkový náklad na danou službu (doklad o rozúčtování je v příloze)
 • Reklamace v Kč – údaj uveden pouze při oprávněné reklamaci.
 • Náklad celkem v Kč – shodný s prvním sloupcem, změní se pouze v případě oprávněné reklamace
 • Předepsáno v Kč – součet předpisů záloh za danou službu od 1. 1.- 31. 12.
 • Vyúčtování v Kč – rozdíl předcházejících sloupců (rozdíl mezi předepsanými zálohami a náklady v Kč)
 • Zaplaceno v Kč – skutečně uhrazené platby ke dni 31. 12. 2005
 • V řádku CELKEM – rozdíl mezi předepsanými zálohami a náklady, tedy přeplatek nebo nedoplatek

Tabulka II. Celkové náklady na odběrná místa – způsob vyúčtování a náklad na prostor

- obsahuje seznam jednotlivých služeb pro odběrné (fakturační) místo, které se vztahují ke konkrétnímu uživateli a počtu osob v bytové jednotce

 • Náklad celkem v Kč – celková vyúčtovaná částka na konkrétní službu v č.p. nebo v technologickém celku. Vychází ze skutečně uhrazených faktur za média, služby a práce prováděné v dot-čených domech za období 1. 1.–31. 12. 2005
 • Způsob výpočtu dle jednotek – kritérium, podle kterého se služba rozpočítává (osoby, byty)
 • Celkové jednotky – součty všech jednotek (osob, bytů) na zvolené odběrné míston Náklad na jednotku v Kč – poměr mezi celkovými náklady a součtem jednotek
 • Počet jednotek na prostor – spotřeba v jednotkách v konkrétním bytě (např. u vyúčtování dle počtu osob platí: 12 měsíců x 5 osob/měsíc = 60 jednotek).
 • Náklad na prostor v Kč – výsledná hodnota pro odběrné místo a službu na tento prostor


Přílohy k protokolu – Rozúčtování nákladů:

Tabulky pro měřený otop (první strana)
S ohledem na složitost výpočtů a objem zpracovaných údajů jsou odečty i rozúčtování v letošním roce poprvé smluvně zajištěny správcovskými firmami. Náklady na toto zpracování hradí vlastník objektu, tj. nejsou v žádném případě hrazeny nájemníky. V této tabulce jsou uvedeny skutečně naměřené počáteční a konečné stavy spotřeby tepla, teplé a studené vody odpovídající stavům na odečtovém formuláři za daný prostor. Součástí této tabulky je započítaná podlahová plocha v m2 pro výpočet tepla a teplé vody. Předepsané ani uhrazené zálohy zde nejsou uvedeny. Rozdíl je celkový náklad služeb pro danou jednotku.
Druhá strana obsahuje celkové náklady zúčtovacích jednotek, ze kterých se vychází pro individuální výpočet na straně č.1.
Pokud nájemce neumožnil provedení odečtů, bude vyúčtování provedeno náhradní metodou včetně uplatnění sankce (zvýšení) ve vazbě na platné vyhlášky odsouhlasené v „Pravidlech o poskytování rozúčtování plnění (služeb) nezbytných při užívání nájemních jednotek“.

Termíny

Vyúčtování služeb by měli všichni uživatelé obdržet nejpozději do 30.4.2006. Od data obdržení vyúčtování běží lhůta pro reklamace 21 dní, nejpozději však do 21.5.2006. Správcovská firma (dále SF) má lhůtu 30 dní na vyřízení reklamace. Po vyřízení oprávněné reklamace má SF lhůtu 7 dní na předání nového opraveného vyúčtování, nejpozději však do 27. 6. 2006. Splatnost – úhrada nedoplatků/výplata přeplatků je do 31. 7. 2006, při uplatněné reklamaci se prodlužuje do 31. 8. 2006.

Petr Weber, zástupce starosty