Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

RADA MČ PRAHA 13 MJ.

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro.

 

RADA MČ PRAHA 13 MJ.

 

VZALA NA VĚDOMÍ


protokoly z otevírání obálek a jednání hodnotící komise a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na dodávku Nákup osobních automobilů, vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení pod značkou P13-05106/2011
a

SCHVÁLILA


výběr nabídky, která byla podaná uchazečem spol. AUTO STYL, a.s.

VZALA NA VĚDOMÍ


protokol o výsledku periodické finanční namátkové kontroly vyúčtování a využití grantů MČ Praha 13 udělených pro rok 2010 v oblasti využití volného času
a

SOUHLASILA


s navrženými doporučeními uvedenými v protokolu o výsledku kontroly

VZALA NA VĚDOMÍ


protokol o výsledku periodické finanční namátkové kontroly vyúčtování a využití grantů MČ Praha 13 udělených pro rok 2010 v oblasti sociální
a

SOUHLASILA


s navrženým doporučením uvedeným v protokolu o výsledku kontroly

SOUHLASILA


s konáním tří sloučených závodů horských kol – Českého poháru ve Fourcrossu, České Fourcrossové Ligy a Českého poháru v Trialu, které se uskuteční ve dnech 16. a 17. dubna 2011 na fourcrossové trati v areálu při ul. Pod Hranicí, za předpokladu souhlasu všech dotčených odborů ÚMČ Praha 13, majitelů pozemků a dodržení jejich podmínek

 

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13 MJ.

 

SCHVÁLILO


jednací řád ZMČ Praha 13 včetně dodatku č. 6 v úplném znění

SCHVÁLILO


rozpočet MČ Praha 13 na rok 2011 v těchto základních ukazatelích:
Příjmy včetně financování: 326 463 000 Kč
Výdaje včetně financování: 326 463 000 Kč
a

ZRUŠILO


provizorium rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2011 schválené ZMČ usnesením č. 13 ze dne 20.12. 2010

VZALO NA VĚDOMÍ


rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2010 (rozbor hlavní činnosti, Střediska sociálních služeb a zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem) a předložený materiál týkající se rozboru hospodaření školských subjektů MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí roku 2010

VZALO NA VĚDOMÍ


- předloženou zprávu o plnění usnesení ZMČ Praha 13 za uplynulé období k termínu 1. 3. 2011 včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 9. 2. 2011

VZALO NA VĚDOMÍ


předloženou Výroční zprávu o činnosti škol a školských zařízení v působnosti správního obvodu Praha 13 za školní rok 2009/2010

SCHVÁLILO


odkoupení objektu hasičské zbrojnice v ul. Tlumačovská na pozemku parc. č. 2342/752 v k.ú. Stodůlky, za kupní cenu 4 000 000 Kč bez DPH, od společnosti Lidl Česká republika v.o.s.

SCHVÁLILO


uzavření smlouvy mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR a Městskou částí Praha 13 o bezúplatném převodu nemovitosti Husníkova č. p. 2075, na pozemku parc. č. 2990 v k.ú. Stodůlky

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS