Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Velká Ohrada se dočká rozsáhlých parkových úprav

Stávající nezastavěné území na Velké Ohradě, které ohraničují ulice Karla Kryla, Jaroslava Foglara, Raichlova, Anny Rybníčkové a Rotavská, se dočká rozsáhlejších úprav. Městská část Praha 13 v této lokalitě plánuje vybudovat park s vodními prvky, kde budou mít občané možnost aktivně trávit svůj volný čas.

Dané území, kterého se úpravy dotknou, je v současné době z velké části zatravněno a lidé z okolí jej využívají pro krátké procházky a venčení psů. Jedná se o pozemek o velikosti cca 27 800 m2, jehož vlastníkem je hl. město Praha a nachází se v zastavěné části naší městské části. Stavební úpravy, které jsou v projektu navrhovány, se soustředí hlavně na okolí budoucí stezky pro chodce, běžce a in-line bruslaře. V blízkosti tohoto okruhu budou instalovány lavičky, dětská hřiště, hřiště pro psy – tzv. agility, fitness prvky, sportovní plocha a stromy doplněné naučnou stezkou.

Vodní osvěžení v parku

Původní plán počítal s tím, že bude v parku vybudováno přírodní koupaliště na bázi přírodního biotopu. Vedení městské části ale vyšlo vstříc negativním reakcím občanů, kteří s tímto návrhem nesouhlasili. Projekt tedy nyní počítá alespoň s vybudováním vodních prvků. Parkem povede potůček, jehož součástí bude tzv. mlhoviště, které poskytne osvěžení v horkých letních dnech, fontánka a pítko. Počítáme také s vybudováním venkovního veřejného ohniště.


Jak bude park vypadat

Mimo rozsáhlou zatravněnou plochu je v projektu počítáno se zpevněnými cestami pro pěší. Na jižním okraji území bude vybudována nová komunikace, která spojí ulice Karla Kryla a Petrbokovu. Tato komunikace povede podle přirozených pěšin vyšlapaných v trávě a samozřejmě také podle možností, jak ji napojit na navazující plochy v parku. Zpevněná cesta bude určena hlavně pro ty, kteří se v parku chtějí procházet, ale část, kde bude použit asfalt, může samozřejmě sloužit in-line bruslařům. V budoucnu zde plánujeme vybudovat cyklostezku.

Vybavení parku bude sloužit všem občanům bez rozdílu věku. Vyžití tady najdou rodiny s dětmi, dospělí i senioři. Všem těmto věkovým kategoriím budou volně k dispozici herní, sportovní a vodní prvky. Jsou zde navržena dvě hřiště vybavená podle moderních trendů. Všechny herní a fitness prvky samozřejmě musí splňovat požadavky EU na bezpečnost. Instalována zde bude také lanová dráha.

Milovníci sportu si mohou protáhnout svá těla v rámci využití dvou fitness zón určených pro různé pohybové aktivity. Vysvětlivky k jednotlivým fitness prvkům budou cvičícím k dispozici v rámci umístěných informačních tabulí, kde si každý bude moct prohlédnout graficky znázorněný návod, jak je správně použít.

Park bude disponovat avizovanými vodními prvky. Nacházet se budou na dvou na sobě nezávislých místech. První prostor bude tvořen jednoduchým pítkem a druhý pak vodními tryskami se sběrným potokem, který volně naváže na dětské hřiště.

V návrzích je počítáno s rozsáhlejšími terénními úpravami v dané lokalitě. Je zapotřebí vysázet nové stromy a keře, které poskytnou stín v případě slunečného počasí.

Zmiňovaná trasa hlavní cesty v parku bude tvořena ze dvou povrchů vhodných pro chůzi a běh, či jízdu na kolečkových bruslích. Tento okruh bude napojen na vybudované komunikace vyhrazené především pro pěší. Ty jsou navrženy s ohledem na výši investice, stávající zeleň a původní vyšlapané stezky v trávě.

Celý areál se nachází na mírně zvýšeném území a v okrajích pozvol na klesá do okolního terénu. Zeleň, která zde byla vysazena zhruba před deseti lety společně s výstavbou okolních domů, tvoří jakousi přírodní bariéru proti profukování. Všechny prvky, které budou do parku instalovány, respektují krajinný ráz a vedení komunikací. Počítáme s tím, že park bude využíván celoročně.

Nedílnou součástí parku bude tzv. mobiliář. Venkovní lavičky budou rozmístěny po celém areálu. U venkovního ohniště budou navíc také stoly s lavicemi. Myslíme samozřejmě také na dostatečné rozmístění odpadkových košů, které oddělí tříděný a smíšený odpad a psí exkrementy. Chybět nebudou ani informační tabule a informační systémy, stojany na kola a podobně. Navrhované povrchy a materiály budou odpovídat přírodnímu charakteru parku a celkovému prostředí areálu.

Do budoucna se v této oblasti chystá instalace naučného geoparku s odkazem na geologickou historii oblasti Prahy 13.


Park v číslech

Výstavba parku bude financována z účelové investiční dotace Revitalizace veřejného prostoru Velká Ohrada, kterou schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy v září 2016. Dotace činila 25,5 mil. Kč. V současné době zpracovává projektant dokumentaci pro výběr dodavatele.

Předpokládáme, že zahájení veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby bude v dubnu letošního roku s tím, že ve třetím čtvrtletí 2018 by mohl být vybrán dodavatel stavby. Dokončení celé akce bude záležet na klimatických podmínkách, neboť se jedná o sadové úpravy a zahradnické práce, ve kterých hraje podstatnou roli načasování výsadby nových dřevin. Předpokládaný termín je druhé čtvrtletí příštího roku. Upřesnění harmonogramu prací bude známo až po výběru dodavatele a podpisu smlouvy.

Jitka Šrámková, odbor majetkový, bytový a investiční