Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vloni tady pomáhali nezaměstnaní s úklidem. Proč jsme je tu letos ještě neviděli?

Vloni tady pomáhali nezaměstnaní s úklidem. Proč jsme je tu letos ještě neviděli?

Zase je brzy uvidíte. Proběhla jednání s Úřadem práce ČR a tzv. veřejná služba by u nás opět měla začít fungovat od května.
V loňském roce v Praze 13 proběhl úspěšný pilotní projekt, který umožnil využití veřejné služby a veřejně prospěšných prací na úklid veřejných prostranství městské části. Působila zde skupina přibližně deseti uchazečů o zaměstnání, kteří se podíleli na úklidu některých exponovaných míst městské části. Projekt skončil k 29. 2. 2012.

Mezitím došlo ke změně legislativy a přesunutí některých kompetencí z Úřadu MČ Praha 13 na Úřad práce ČR. Bylo tedy nutno připravit nový projekt založený na spolupráci s Úřadem práce ČR. Smlouva vstupuje v platnost ke dni 1. května. Veřejná služba pomáhá obcím v činnostech, které jsou v jejím zájmu – např. zlepšování životního prostředí, udržování čistoty v obci nebo v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče. Současně je jednou z možností zachování a rozvíjení pracovních schopností osob, které dlouhodobě setrvávají ve stavu hmotné nouze a mají problémy s nalezením odpovídajícího zaměstnání. Novela zákona o zaměstnanosti, účinná od 1. 1. 2012, ale také stanovuje, že uchazeč o zaměstnání, který je veden v evidenci uchazečů přes dva měsíce a bez vážného důvodu odmítne nabídku vykonávat veřejnou službu v rozsahu nejvýše 20 hodin týdně, bude vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání. Pokud je současně osobou v hmotné nouzi, přestává mít nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi. Uchazeči o zaměstnání jsou samozřejmě na tuto možnost úřadem práce upozorňováni.

V Praze 13 by mohlo v letošním roce na základě smlouvy s úřadem práce vykonávat veřejnou službu až 28 uchazečů o zaměstnání. Mohou se uplatnit zejména při úklidových pracích na veřejných prostranstvích a zeleni v okolí radnice a při organizaci kulturních a společenských akcí. Jejich práci bude koordinovat skupinář, který je zaměstnancem odboru životního prostředí. Ten povede jejich evidenci, bude jim udělovat pokyny, kontrolovat je a komunikovat s Úřadem práce České republiky.

Veškeré náklady spojené s výkonem veřejné služby, např. náklady spojené s pojištěním odpovědnosti či se zdravotními prohlídkami hradí Úřad práce ČR. Náklady MČ Praha 13 spojené s realizací projektu jsou poměrně nízké - budou spočívat zejména v zajištění odpovídajících ochranných a pracovních pomůcek.

Do budoucna by mohly veřejnou službu využívat i další organizace v městské části, které mají právní subjektivitu, např. základní a mateřské školy, Středisko sociálních služeb Prahy 13, Dům dětí a mládeže, Kulturní dům Mlejn. Ty mají v případě zájmu možnost uzavřít smlouvu s úřadem práce samostatně.

Zájemci z jejich řad již o spolupráci jednají.

Ing. David Vodrážka, starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, tel. 235 011 212 nebo 235 011 202
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz