Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro.

 

Rada MČ Praha 13 mj.

 

SOUHLASILA


s poskytnutím grantů v oblasti volného času na projekty uvedené v návrhu grantové komise v celkové hodnotě 600 000 Kč a s tím, aby nerozdělená částka ve výši 200 000 Kč byla ponechána jako rezerva pro podporu činnosti organizací v oblasti využití volného času a realizaci akcí pro veřejnost v průběhu r. 2012

 

SOUHLASILA


se záměrem vybudování vjezdu k hale Mototechny z ulice K Hájům a 31 parkovacích stání za podmínky, že investor uzavře s městskou částí smlouvu o vybudování nového chodníku od komunikace Bavorská k navrženému vjezdu do areálu Mototechny, a to bezúplatně

 

SCHVÁLILA


projektový záměr Integrace cizinců v městské části Praha 13 pro rok 2012

 

VZALA NA VĚDOMÍ


protokol o výsledku periodické finanční namátkové kontroly vyúčtování a využití Grantů MČ Praha 13, které byly uděleny v sociální oblasti pro rok 2011

 

UDĚLILA


bronzovou pamětní medaili panu Petru Weberovi, který dlouhodobě vykonával funkci člena Zastupitelstva MČ Praha 13 a po dobu pěti let funkci ředitele Střediska sociálních služeb Prahy 13, za jeho obětavou práci pro Městskou část Praha 13

 

SOUHLASILA


s poskytnutím grantů v oblasti sociální péče, sociálních a doprovodných služeb pro rok 2012 v celkové hodnotě 530 000 Kč
a

 

SCHVÁLILA


typovou darovací smlouvu a Závazné pokyny pro správné vyúčtování grantu v oblasti sociální péče, sociálních a doprovodných služeb pro rok 2012

 

NESOUHLASILA


se záměrem Napojení areálu Avion shopping park Praha na stávající komunikaci Bessemerova, větev - V 71
a

 

TRVALA


na řešení dopravní obslužnosti území dle Územního plánu hl. m. Prahy (výstavbou komunikací V 71, V 72, spojka ul. Řevnická – Západní Město, včetně křižovatky Řevnická x Skandinávská)

 

VZALA NA VĚDOMÍ


- rámcovou studii proveditelnosti k posouzení možnosti pořízení bytového fondu formou tzv. startovacích bytů, vypracovanou spol. Deloitte Česká republika,
- odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
- návrh smlouvy o smlouvě budoucí o převodu nemovitosti
a

 

DOPORUČILA


zastupitelstvu schválit uvedené odůvodnění veřejné zakázky a návrh smlouvy o smlouvě budoucí
a

 

SCHVÁLILA


- oznámení předběžných informací k významné nadlimitní veřejné zakázce na Pořízení startovacích bytů, včetně odůvodnění účelnosti této veřejné zakázky
- zadávací dokumentaci k významné nadlimitní veřejné zakázce na Pořízení startovacích bytů, to vše za předpokladu schválení dokumentů Zastupitelstvem MČ Praha 13

 

SCHVÁLILA


výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchazečem INSTRATEGY - Institut pro evropské a národní strategie, neboť nabídka tohoto uchazeče byla vyhodnocena dle předem stanovených hodnotících kritérií jako nejvhodnější k veřejné zakázce malého rozsahu na Poradenské služby při předkládání projektů spolufinancovaných z fondů EU a při jejich administraci do konce programového období 2007 - 2013

 

SCHVÁLILA


výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchazečem spol. MORAVIAPRESS, a.s., se sídlem U Póny 3061, Břeclav, neboť nabídka této společnosti byla podle předem zveřejněných hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější k podlimitní veřejné zakázce na služby Kompletní výroba regionálního časopisu STOP Městské části Praha 13 a návrh smlouvy předložený společností
MORAVIAPRESS, a.s.

 

VZALA NA VĚDOMÍ


předloženou zprávu o plnění usnesení RMČ za uplynulé období k termínu 29. 2. 2012, včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 14. 3. 2012 a splnění uložených úkolů

 

Zpracovala: Helena Šlitrová