Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Posbírali jsme 30 tun odpadu, ale nestačí to

Posbírali jsme 30 tun odpadu, ale nestačí to

V poslední době se výrazně zhoršila situace s nepořádkem na veřejně přístupných prostranstvích. Někdy se může zdát, že v Praze 13 bydlíme na smetišti. Někteří lidé se dokonce domnívají, že úřad přestal zajišťovat úklid. Na radnici chodí četné stížnosti od občanů, že se nic nedělá s velkým nepořádkem okolo kontejnerů, okolo odpadkových košů, v keřových skupinách, na trávnících, v okolí silnic a na řadě dalších míst. Není tomu tak, radnice uklízet nepřestala, ale standardní postupy, které v oblasti údržby veřejných prostranství a zeleně používá již mnoho let, přestávají stačit. Nepořádek vytvářejí sami obyvatelé Prahy 13, a to bohužel ve stále větší míře. V první řadě je důležité říci, že radnice nemůže nést odpovědnost za veškeré plochy v městské části. V Praze 13 je velké množství pozemků, které patří soukromým vlastníkům a ti by si na nich měli udržovat pořádek. Protože nejsou oplocené, mohou působit dojmem, že patří městu nebo obci. Zde nemám na mysli soukromé pozemky, které jsou například součástí Centrálního parku, protože na těch radnice uklízí a seká, i když na nich bez souhlasu majitele nemůže např. vybudovat cestu.

Odbor životního prostředí Úřadu MČ Praha 13 (dále OŽP) má ve své správě větší část veřejné zeleně v městské části, celkem asi 170 hektarů. Jde především o parky, vnitrobloky a některé předzahrádky. Plochy zeleně, o které se OŽP stará, jsou zveřejněny na webu www.praha13.cz v oblasti Městská část – Životní prostředí – Veřejná zeleň v Praze 13. Na udržení pořádku na těchto veřejných prostranstvích vynakládá OŽP poměrně hodně úsilí a nemalé finanční prostředky. Třikrát týdně provádějí pověřené správcovské (zahradnické) firmy sběr odpadků z ploch zeleně a dětských hřišť ve správě OŽP. Třikrát týdně je vysypáváno 323 odpadkových košů a jsou doplněny sáčky na psí exkrementy. Průběžně jsou likvidovány černé skládky komunálního a biologického odpadu, zejména v různých zákoutích a lesíkách většinou v okolí rodinných domků. Sezonně se uklízí zimní posyp z chodníků s nedopalky cigaret a rozbitým sklem. Je zadáván podzimní úklid spadaného listí. Velmi náročnou záležitostí je také zajištění pravidelného sekání trávy ke spokojenosti všech. Tráva vyroste všude najednou, ale kapacity zahradníků jsou omezené, takže dostáváme stížnosti, že je přerostlá, z míst, na které se dostalo později. Pokud se musí sekat opakovaně, stěžují si zase jiní obyvatelé na hluk. Na všechny výše zmíněné činnosti vynaloží OŽP ročně přibližně 36 milionů korun.

Další plochy zeleně jsou v majetku či ve správě soukromníků (okolí nákupních center, některé louky či pole), Magistrátu hl. m. Prahy a Technické správy komunikací (okolí stanic metra, větších komunikací a parkoviště). Pokud se nepořádek vyskytuje na plochách jiných vlastníků, OŽP je soustavně vyzývá k úklidu, v mnoha případech bezúspěšně. Aby se odstranila alespoň část nepořádku z veřejných ploch, zajišťuje OŽP jarní celoplošný úklid ploch zeleně, tedy i pozemků, které nejsou ve správě městské části. Smutným faktem bohužel je, že často již po týdnu bývají uklizené plochy zase plné odpadků. V letošním roce tento úklid probíhal od března do dubna a stál 250 tisíc korun. Skupiny uklízečů vysbíraly na veřejných plochách celkem 30 tun odpadu, což je skutečně alarmující číslo. Nejhorší na tom ale je, že plošný úklid už zase téměř není vidět.

Jaké jsou příčiny nepořádku? Velkým problémem jsou přeplňované nebo otevřené kontejnery na odpad. Z těchto nádob se odpadky rozletují již při mírném větru do okolí a zachycují se zejména v keřích. Roztrhané plastové sáčky či obaly vyletující z kontejnerů a stavenišť pak „zdobí“ koruny stromů. Odstraňování této nežádoucí ozdoby je velice problematické a zdlouhavé. Velkým nešvarem jsou i četné skládky okolo kontejnerů. Na velkoobjemový odpad přece slouží pravidelně přistavované kontejnery nebo sběrný dvůr v Klikaté ulici v Praze 5 – Jinonicích. Radost nám nedělá ani nejrůznější svépomocné „opižlávání“ keřů či stromů a ponechávání biologického odpadu na místě. Nejenže se jedná často o poškozování dřevin, ale také jde o vytváření dalších černých skládek.

Co chceme pro zlepšení udělat? Radnice bude vyžadovat od správců objektů, aby byl k počtu obyvatel v domě vždy potřebný počet kontejnerů na komunální odpad. Chce také požádat obyvatele, aby kontejnery naplňovali rovnoměrně a pečlivě je zavírali. Odpadkové koše v zeleni by se také neměly zbytečně přeplňovat, třeba domovním odpadem. Koše jsou určeny k odhazování drobných papírků, nedopalků cigaret, kapesníčků a podobně. Chceme požádat obyvatele třináctky, aby domovní odpad třídili do správných nádob a nevyhazovali ho třeba z oken do keřů, aby nenechávali odpadky z jídla na dětských a sportovních hřištích. I těchto nešvarů jsme svědky při kontrolách v terénu. Každoročně provádíme na plochách zeleně ve správě OŽP opakovanou deratizaci myšovitých hlodavců. Rozsah této činnosti se průběžně zvyšuje, ale stejně není úplně dostačující.

Jedním z nástrojů, který v minulosti hodně pomohl při operativním odstraňování nepořádku, byla tzv. veřejná služba, projekt Úřadu práce ČR. Skupina pracovníků doporučených a financovaných úřadem práce uklízela průběžně všude tam, kde bylo právě potřeba. Projekt byl bohužel jen na dobu určitou do konce roku 2014. Poté se situace s nepořádkem na veřejných prostranstvích opět zhoršila. Proto radnice usiluje o pokračování projektu, což by se mělo podařit od června 2015. Udržování čistoty a pořádku ale nemůže být pouze věcí radnice. Ta vynakládá na sběr odpadků a vysypávání košů ročně asi 9 milionů korun. Je to také věcí zdejších obyvatel a firem, které zde stavějí nebo podnikají. Proto apelujeme na všechny slušné lidi, aby udržovali pořádek ve svém okolí, třídili odpad a neodhazovali ani drobné odpadky mimo koše. Děkujeme.

Dana Céová, vedoucí oddělení správy životního prostředí OŽP