Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Opět po mlýnech – z Ořecha do Stodůlek

Od metra Luka dojedete autobusem do obce Ořech – ten má s bílým koněm obec i ve svém znaku. Vystoupíte na Baarově náměstí u kostela Sv. Jana Křtitele, za nímž je fara s pamětní deskou o zdejším působení J. Š. Baara. Po modré se vydáte na konec obce, kde vás určitě zaujme zděný rozcestník, a dál po modré kolem biofarmy až do lesa. Po levé ruce roste strom se dvěma kmeny, modrou značkou a plyšovým medvědem mezi nimi. Chatovou osadou Ariana sejdete k ukazateli, odkud pokračujete po červené ke Kalino vu mlýnu, zvaném také Podvořešský. V Ořechu je číslem popisným 1. Do roku 1715 vlastnila mlýn svatovítská kapitula, kdy jej prodala Janu Kalinovi. Mlýn do roku 1947 fungoval i jako hospoda. Rod Kalinův ho vlastní dodnes. V současné době je využíván k bydlení. Za mlýnem pokračuje červená dál podél Radotínského potoka. Je to malebný úsek, kde po klikatých březích kvetou různé rostliny. Některé části ale bývají, hlavně po jarní velké vodě, hůře schůdné. Za lávkou dojdete ke skalám, kde si na ohništi pod převisem můžete opéct buřtíka. Další, Taslarův mlýn se starým kamenným mlýnským kolem u vchodu, je opravený. Poprvé je zmiňován v roce 1665, kdy jej vlastnil Jan Brejcha. Roku 1853 ho Václav a Anna Brejchovi prodali J. Křenkovi. Vystřídali se různí majitelé, ale jméno nese po Olze a Františkovi Taslorových, kteří ho vlastnili od roku 1935. V jeho okolí je několik vápencových lomů, které jsou přírodní rezervací. Z Radotína dojdete po pohodlné cestě do Zadní Kopaniny. Tady se dáte po červené doprava kolem rybníka, z něhož byl napájen další z mlýnů – Maškův. Stojí na samotě na levém břehu pod soutokem Radotínského a Mlýnského potoka. Čtvercový dvůr uzavírají čtyři budovy. Nejstarší má na západní straně v průčelí kamenný portál se soškou sv. Jana Nepomuckého. Bohužel v dost špatném stavu. Mlít se tady přestalo v roce 1950. Dnes slouží k bydlení. V mlýnici je údajně provozuschopné mlynářské zařízení. Zachoval se i náhon a malý jez. Přejdete silnici a po červené začnete stoupat přírodní rezervací Radotínské údolí. Větší část pokrývají suťové lesy a dubohabřiny. Na skalnatých svazích rostou druhově bohaté skalní trávníky. Po hřebeni procházíte mezi velkým množstvím šípkových keřů. Na jednom místě projdete jakýmsi tunelem mezi křovím, na jehož konci je krmelec.

Za ním doporučuji opustit červenou a zahnout doprava na novou cyklostezku s odpočívadlem a stromořadím. Pak zase po červené dojdete až do Slivence, kde je v centru několik restaurací. Od turistického ukazatele se pustíte po modré dolů na kraj Velké Chuchle. Projdete kolem technické památky – Pacoldovy vápenky. Jím navržené pece dokázaly zpracovat i netříděný vápenec, což do té doby nebylo možné. V provozu byla až do druhé světové války. Na kraji Chuchle, u můstku s červeným zábradlím, opustíte modrou a přejdete na druhou stranu ke garážím. Za nimi pěšinkou a dál doleva po žluté Chuchelským hájem. Na rozcestí s altánkem před mini zoo zahnete doleva na cyklostezku A 112. Na konci Chuchelského háje stále rovně mezi poli až vyjdete u hlavní silnice. Přejdete semafory a ulicí Štěpařskou dojdete Barrandovským sídlištěm přes tramvajové koleje do Klukovic. Za železničním podchodem doleva a pak po zelené podél Prokopského potoka až k místu, kde zelená uhýbá k trati. Zde ji opustíte a pokračujete po cyklostezce A 33. Cestou se stavte u studánky Na Troníčku pro výbornou pitnou vodu. V Nové Vsi za můstkem se dejte doleva. Na rozcestí se zrcadlem vlevo k nádrži Asuán. Podél ní dojdete k přírodní rezervaci Albrechtův vrch ve Stodůlkách. Za ním přejdete silnici a rovně pod most. Za mostem vstoupíte do Centrálního parku, kde dnešní výlet končíme. Příjemné zážitky.

Marta Kravčíková, Klub českých turistů, Praha – Karlov, oddíl TurBan