Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Titul MBA se do občanského průkazu nezapisuje

Stále více občanů žádá o zapsání titulu MBA do občanského průkazu. Ze stanoviska Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k této problematice je patrné, že jde o titul profesní, který je možné získat absolvováním mezinárodně uznávaného kurzu orientovaného na zvýšení odbornosti studentů a absolventů vysokých škol. Ty mají oprávnění tento kurz v rámci své vzdělávací činnosti poskytovat na základě ustanovení § 60a zákona číslo 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Úspěšným ukončením je následně uděleno osvědčení ve smyslu ustanovení § 60a odst. 2 zákona o vysokých školách. Nejde tedy o titul, který by byl udělen na základě absolvování vzdělání v některém z akreditovaných studijních programů vysokých škol (bakalářský, magisterský, doktorský). Podle zákona o vysokých školách jde o titul profesní, nikoli akademický, proto se do občanského průkazu nezapisuje.

Informace dle připravované novely zákona o Evidenci obyvatel (účinnost je navrhována k 1. 7. 2017):

  • ponechává se povinný zápis údaje o adrese místa trvalého pobytu do občanského průkazu (dále jen OP)
  • zavádí se označení trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny nebo zvláštní matriky jako adresa úřadu v informačním systému evidence obyvatel a v registru obyvatel
  • zavádí se jako povinný doklad OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním el. čipem
  • ruší se vydávání OP se strojově čitelnými údaji bez kontaktního el. čipu

Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel