Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zhoršující se možností parkování a průjezdnosti

Pane starosto, jak se vedení městské části aktuálně vyrovnává se stále se dramaticky zhoršující možností parkování a průjezdnosti v některých částech naší třináctky?

Parkování na území městské části Praha 13 patří opravdu k palčivým problémům, které trápí nejen řidiče, ale i ostatní obyvatele městské části. Situace se rapidně zhoršuje nejen z důvodu výrazně vzrůstajícího počtu automobilů, ale také po zavedení zón placeného stání v sousedních městských částech, které, vzhledem k tomu, že není centrálně koordinováno vedením MHMP, je zcela chaotické.

Zastupitelstvo městské části Prahy 13 na svém jednání dne 11. 12. 2019 schválilo uvolnění finančních prostředků na alespoň částečné řešení kritické situace dopravy v klidu na území naší městské části. Jedná se zejména o sídliště Velká Ohrada. Současně bychom rádi odlehčili v tomto směru také našim spoluobčanům na Lužinách. Finanční prostředky budou použity v první řadě na zpracování projektové dokumentace, která bude základním dokumentem k žádosti o vydání stavebního povolení. Dále pak jimi budou pokryty výdaje na realizaci navrhovaných stavebních úprav.

Problémy v lokalitě Velká Ohrada lze shrnout do několika následujících bodů, mezi které patří především nedostatečná kapacita parkovacích stání, omezený, částečně i nemožný průjezd nejen vozidel zdravotnické záchranné služby a vozidel hasičského záchranného sboru, ale i vozů údržby a zásobování. Nebezpečná situace se zvyšuje tím, že řidiči parkují v okružních křižovatkách nebo v místě, které není primárně k parkování určeno. Tím je výrazně snížena bezpečnost nejen chodců, ale i cyklistů.

Vzhledem k této skutečnosti byla zpracována studie „Úprava stávajících okružních křižovatek v lokalitě Velká Ohrada“. Jedná se o návrh stavebních úprav tří okružních křižovatek, které řeší zvětšení prostoru pro průjezd vozidel hasičského záchranného sboru a vozidel svozu komunálního a tříděného odpadu, neboť stávající situace v daných křižovatkách je za současného stavu neúnosná a nebezpečná vzhledem k tomu, že vozidla nevhodně parkují po obou stranách okružní křižovatky. Velkým problémem je také umístění kontejnerů na odpad, a proto jsou součástí studie vytipována nová místa, kde by mohly být kontejnery nově umístěny.

Kromě řešení kruhových křižovatek byla zpracována studie „Umístění parkovacích stání v lokalitě Velká Ohrada“, která řeší navýšení parkovacích stání v celé lokalitě Velké Ohrady tím způsobem, že budou realizovány stavební úpravy na vytipovaných místech. Výše zmíněnou realizací těchto úprav vznikne osmdesát až sto parkovacích míst. Tyto změny vyřeší poměrně nebezpečnou situaci, která hrozí zejména chodcům, kteří se zde kvůli nedostatku místa pravidelně proplétají mezi zaparkovanými vozidly.

Dále byla zpracována studie, která navrhuje možnost zkapacitnění parkoviště u ulice Mukařovského, na pozemku 2166/30, která řeší navýšení počtu parkovacích stání mezi ulicemi Mukařovského a Bellušova. Stávající pozemní parkoviště v současné době disponuje sto šestnácti parkovacími místy. Podle této studie by nad částí tohoto parkoviště mohla jednoduchým modulovým systémem vzniknout jednopodlažní stavba lehkého montovaného garážového systému bez zastřešení. K dispozici by tak řidiči měli mít dalších téměř sto nových parkovacích stání.

Další opatření budeme realizovat s ohledem na finanční možnosti rozpočtu městské části vzhledem k tomu, že problematiku parkování a dopravy obecně považujeme za jedno z nejdůležitějších témat, jak zlepšit podmínky k životu v naší městské části.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13