Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

RADA MČ PRAHA 13 MJ.

schválila

roční plán investic pro Domov pro seniory Zity Kabátové na rok 2021 ve výši 380 000 Kč vč. DPH

schválila

přerušení dotačních řízení v oblasti volného času u programových i individuálních dotací a to až do odvolání vzala na vědomí protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Revitalizace vnitrobloků Praha 13 – rekonstrukce plochy ve vnitrobloku Trávníčkova – plocha u ZŠ

a schválila

smlouvu o dílo s firmou Bosta Holding, a.s., se sídlem Krčská 61/9, 140 00 Praha 4 vzala na vědomí protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu – na stavební práce při akci Rekonstrukce fontány v ulici Brdičkova

a schválila

smlouvu o dílo s firmou Bosta Holding, a.s., Krčská 61/9, 140 00 Praha 4 vzala na vědomí zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu Plán udržitelné městské mobility městské části Praha 13

a schválila

uzavření smlouvy o zpracování Plánu udržitelné městské mobility městské části Praha 13 s uchazečem Haskoning DHV Czech Republic, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, Praha 8, jehož nabídka byla komisí vyhodnocena dle stanovených hodnotících kritérií jako nejúspěšnější a zcela vyhovující podmínkám výzvy

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13 MJ.

schválilo

rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2020 a účetní závěrku MČ Praha 13 za 1.–3. čtvrtletí 2020

schválilo

předložený materiál Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2021

souhlasilo

s poskytnutím dotace pro SK Hala Lužiny, z.s., ve výši 500 000 Kč a s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace

souhlasilo

s poskytnutím dotace na rok 2021 pro KD Mlejn, z.ú., ve výši 3 250 000 Kč a s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace

schválilo

poskytnutí dotace ve výši 841 900 Kč na projekt Trenéři ve škole se spolkem Trenéři ve škole, z.s., a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace

schválilo

uzavření Memoranda ve věci regulace podmínek provozování hazardních her na území hl. m. Prahy

vzalo na vědomí

rezignaci Ludmily Tiché na funkci členky výboru ZMČ Praha 13 pro dopravu a bezpečnost a výboru pro výchovu a vzdělávání, rezignaci Jiřího  Maška na funkci člena výboru pro evropské fondy a informatiku a rezignaci Jaroslava Matýska na funkci člena výboru majetkového

a zvolilo

členy výboru finančního Jakuba Vaverku, Vojtěcha Provazníka
členy výboru kontrolního Václava Mucalu, Anetu Ečekovou Maršálovou
členem výboru majetkového Václava Hrdličku
členy výboru sociálního Janu Horkou, Víta Bobysuda
členy výboru pro místní Agendu 21 Václava Hrdličku, Ludmilu Tichou
členem výboru pro dopravu a bezpečnost Adama Kopetzkého
členem výboru pro evropské fondy a informatiku Filipa Ryanta
členem výboru pro výchovu a vzdělávání Petra Koláře
členkami výboru pro životní prostředí Zuzanu Drhovou, Yvetu Kvapilovou

Zpracovala Helena Šlitrová