Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání rady

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

Rada MČ Praha 13 mj.

SCHVÁLILA

úpravu podmínek pro uzavření smlouvy o nájmu bytu v souvislosti s převodem družstevního podílu v bytových domech „Petržílkova“ a „Rotavská“

SCHVÁLILA

výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchazečem T-Mobile Czech Republic, a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, k veřejné zakázce vyhlášené formou jednacího řízení bez uveřejnění s názvem Dodatečné plnění k veřejné zakázce – Poskytování služeb přenosu dat a telekomunikačního spojení mezi subjekty na území MČ Praha 13 a poskytování služeb přístupu k síti Internet, neboť nabídka této společnosti byla vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele, a návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 20. 8. 2013

VZALA NA VĚDOMÍ

protokoly z jednání hodnotící komise vztahující se k veřejné zakázce na dodatečné stavební práce vyhlášené formou jednacího řízení bez uveřejnění s názvem Dodatečné plnění k veřejné zakázce – Rekonstrukce ve čtyřech mateřských školách a jedné základní škole na území Prahy 13 pod evid. č. P13 – 42002/2015

a SCHVÁLILA

výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchazečem Z&D stavební společnost s r.o., se sídlem Praha 9, neboť nabídka této společnosti byla vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele, a návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 7. 2015

VYHLÁSILA

veřejnou zakázku na nové pojišťovací služby s využitím opčního práva v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu MČ Praha 13 – rozšíření pojištění II.

SOUHLASILA

se zahájením činnosti Senior klubu 10 – Heranova a Klubu seniorů 11 od října 2015 a s uzavřením dohod o provedení práce s příslušnými vedoucími klubů

TRVALA

na předložení studie ekologického dopadu (posouzení imisních hodnot) při projednávání žádosti o povolení samostatného zdroje tepla a odpojování od centrálního

SCHVÁLILA

odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací

a VYHLÁSILA

veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s §23 odst.7 písm. a) s využitím postupu dle §34 odst.5 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Regenerace TI polikliniky Hostinského II – dodatečné stavební práce formou výzvy jednomu zájemci Vltavín Holding stavební podnik, s.r.o.

VZALA NA VĚDOMÍ

hodnocení nabídek VZMR a jednání hodnotící komise vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Projektová dokumentace na rekonstrukci bývalého Sportcentra na mateřskou školu

a SCHVÁLILA

výběr nabídky, která byla podána uchazečem firmou Inprosan, s.r.o., se sídlem nám. Před Bateriemi 1059/7, Praha 6, a návrh smlouvy o dílo předložený firmou Inprosan, s.r.o.

SOUHLASILA

s uzavřením smlouvy o dílo s firmou B.U.V., spol. s r.o., na akci Rekonstrukce skladových prostor a zázemí včetně rekonstrukce části ÚT v objektu Trávníčkova 1746

SCHVÁLILA

smlouvu o dílo se společností RENTEL, a.s., na vytvoření specializovaných e-learningových kurzů a jejich provoz v rámci projektu OPPA Zpět do práce po rodičovské dovolené s MČ Praha 13 (reg. č. CZ.2.17/2.1.00/37020) s retrospektivní účinností od 3. 8. 2015

JMENOVALA

s účinností od 5. 10. 2015 – správní radu KD Mlejn, o.p.s., ve složení: Miloš Drha, Petr Zeman, Pavel Razím (všichni bez nároku na honorář) – dozorčí radu KD Mlejn, o.p.s., ve složení: JUDr. Tomáš Louda, CSc., Ing. Radek Dlesk, MBA, Marek Ždánský (všichni bez nároku na honorář)

KONSTATOVALA, ŽE

v případě konání veřejných akcí s hudební produkcí je pořadatel povinen zajistit, aby v žádném případě nebyly překročeny hlukové limity po 22. hodině.

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS