Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Budeme volit prezidenta – poprvé přímo

Vážení spoluobčané,

v těchto dnech vrcholí organizační příprava historicky první přímé volby prezidenta České republiky. Volba bude pravděpodobně dvoukolová a její první kolo se uskuteční v pátek 11. ledna 2013 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 12. ledna 2013 od 8.00 do 14.00 hodin. Případné druhé kolo volby se bude konat v pátek 25. ledna 2013 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 26. ledna 2013 od 8.00 do 14.00 hodin. Volba prezidenta se řídí zákonem č. 275/2012 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 294/2012 Sb.

 

 

 

Kdo a kde může volit

Voličem je státní občan České republiky (dále jen občan), který alespoň druhý den volby prezidenta tj. 12. 1. 2013 dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola, tj. 26. 1. 2013, dosáhl věku 18 let. Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidí nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům.

O správnosti zápisu ve stálém seznamu voličů vedeném naším úřadem se mohou voliči osobně přesvědčit po předložení průkazu totožnosti, popř. požádat o opravu údajů ke své osobě na odboru osobních dokladů a evidence obyvatel v přízemí budovy u pí. Přikrylové, č. dveří 134.

V této souvislosti upozorňuji voliče, kteří při některých z minulých voleb požádali o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem ČR v zahraničí a nyní chtějí volit ve svém stálém volebním okrsku v ČR, aby požádali příslušný zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů a doklad o vyškrtnutí předložili neprodleně odboru osobních dokladů a evidence obyvatel, pí. Přikrylové. Bez tohoto dokladu nebudou zapsáni do stálého seznamu voličů. Bližší informace tel. 235 011 505.

 

 

Hlasovací lístky

Území Městské části Praha 13 je rozděleno do 50 volebních okrsků.

Číslo a sídlo (adresu) volebního okrsku najde každý volič na obálce s hlasovacími lístky, které mu budou dodány nejpozději tři dny přede dnem volby, tj. do 8. 1. 2013 do poštovní schránky. Pokud by volič hlasovací lístky neobdržel nebo dojde-li ke ztrátě či poškození hlasovacích lístků, má možnost si je vyzvednout ve dnech volby ve volební místnosti, nebo před dnem volby na informacích v přízemí radnice. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.

V zájmu řádného doručení hlasovacích lístků všem voličům do poštovních schránek prosím, umožněte pracovníkům zajišťujícím jejich roznos přístup k poštovním schránkám a schránky si řádně označte. Sídla všech volebních okrsků a jejich popis jsou uvedeny na internetových stránkách www.praha13.cz pod odkazem Přímá volba prezidenta.

 

 

 

Voličské průkazy

Voliči, kteří nebudou moci hlasovat ve svém volebním okrsku, mohou na tzv. voličský průkaz hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí (více na www.mvcr.cz – Možnost volit při volbě prezidenta ČR v zahraničí).

O vydání voličského průkazu mohou voliči zapsaní v seznamu voličů vedeném naším úřadem požádat buď osobně po prokázání totožnosti ve 3. patře radnice, č. dv. 433 u paní Andrey Veverkové (tel. 235 011 317), popřípadě formou písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným podpisem nebo prostřednictvím datové schránky a doručit na odbor občansko-správní nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do 4. 1. 2013 (1. kolo) a do 18. 1. 2013 (případné 2. kolo). Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do 9. 1. 2013 do 16.00 (1. kolo) a do 23. 1. 2013 do 16.00 (2. kolo). Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a způsob doručení voličského průkazu, popř. adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán. Vzory žádostí ke stažení jsme zveřejnili na webu pod odkazem Přímá volba prezidenta. Odbor pak vydá voličský průkaz buď přímo žadateli, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem žadatele, popř. jej voliči zašle na uvedenou adresu.

Výdej voličských průkazů bude zahájen 27. 12. 2012. Voličům budou předávány voličské průkazy pro obě kola, pokud výslovně nepožádají o voličský průkaz pouze pro jedno kolo volby. Při ztrátě voličského průkazu nelze vydat duplikát! Lhůty pro příjem žádostí a výdej voličských průkazů jsou dány zákonem a nelze je měnit.

 

 

Výdej voličských průkazů

čt 27. 12. 2012 – 8.00 – 16.00
pá 28. 12. 2012 – 8.00 – 13.00
po 31. 12. 2012 – 8.00 – 18.00
st 2. 1. 2013 – 8.00 – 18.00
čt 3. 1. 2013 – 8.00 – 16.00
pá 4. 1. 2013 – 8.00 – 14.30
po 7. 1. 2013 – 8.00 – 18.00
út 8. 1. 2013 – 8.00 – 16.00
st 9. 1. 2013 – 8.00 – 16.00

V mezidobí mezi prvním a druhým kolem volby:
po 14. 1. – 8.00 – 18.00
út 15. 1. – 8.00 – 16.00
st 16. 1. – 8.00 – 18.00
čt 17. 1. – 8.00 – 16.00
pá 18. 1. – 8.00 – 14.30
po 21. 1. – 8.00 – 18.00
út 22. 1. – 8.00 – 16.00
st 23. 1. – 8.00 – 16.00

 

 

 

Způsob a zásady hlasování

Volič prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR nebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. V této souvislosti upozorňuji – zkontrolujte si platnost svých dokladů. Pokud zjistíte, že máte propadlý doklad, nebo dojde k jeho ztrátě či odcizení v době voleb, budeme připraveni váš problém vyřešit.

Po obdržení úřední obálky volič povinně vstoupí do zvláštního prostoru (za plentu), kde vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek se jménem vybraného kandidáta. Tento lístek se nijak neupravuje. Úřední obálku s hlasovacím lístkem vloží volič před okrskovou volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Pozor na neplatné hlasy: neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise (lze zkontrolovat podle vyvěšeného vzoru), které jsou přetržené nebo nejsou vložené do úřední obálky. Pokud je v úřední obálce několik hlasovacích lístků, jde o neplatný způsob hlasování.

 

 

 

Hlasování mimo volební místnost

Voliči mohou ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat, aby mohli hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu svého volebního okrsku. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou. Pokud již nyní víte, že se nebudete moci dostavit do volební místnosti, obraťte se na paní Herychovou, tel. 235 011 314 a ve dnech voleb i na okrskovou volební komisi ve svém volebním okrsku.

 

 

 

Druhé kolo volby prezidenta

Pokud žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, koná se 25. a 26. 1. 2013 druhé kolo volby prezidenta. Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta obdrží voliči ve dnech volby přímo ve volební místnosti.

Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru