Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Bezpečnostní opatření a správné návyky

Bezpečnostní opatření a správné návyky

V minulém STOPu jsme zahájili seriál zaměřený na zabezpečení nemovitostí proti vloupání. Tuto část věnujeme základním bezpečnostním opatřením a bezpečnému chování. Bezpečnost obydlí můžeme do určité míry ovlivnit dodržováním jednoduchých organizačních opatření a korigováním svého jednání a návyků:

 • Řádné uzamykání a vhodné označení objektu
  Odcházíte-li z objektu, i krátkodobě, vždy zavírejte všechna okna a uzamykejte všechny dveře.  Neschovávejte nikdy klíče pod rohožku ani do květináče. Na zvonek, schránku a dveře uvádějte pouze příjmení v množném čísle, bez titulů.
   
 • Zbytečně neupozorňujte na svou nepřítomnost
  O svém odjezdu informujte pouze nejužší okruh lidí, kterým věříte. Požádejte důvěryhodnou osobu, aby v době vaší nepřítomnosti dohlédla na obydlí – větrala, zalévala květiny, sekala trávník, pravidelně vybírala schránku na dopisy apod. Nikdy nenechávejte na dveřích vzkazy o vaší nepřítomnosti. Dobu nepřítomnosti nesdělujte ani do telefonního záznamníku či na sociální sítě. Využívejte elektronických zařízení, která v nepravidelných časech zapínají světla, televizi atd. pro zdání, že byt je obydlen.
   
 • Přehledný prostor před objektem
  Dbejte na to, aby keře a stromy nezakrývaly velkou část objektu. To umožňuje zlodějům pracovat ve skrytu. Keře stříhejte. Nezapomínejte ani na dobré osvětlení před objektem. Díky lepší viditelnosti mohou i vaši sousedé snáze kontrolovat, zda je vše v pořádku.
   
 • Nevystavujte zbytečně cenné předměty, nehovořte o nich
  Večer zatahujte závěsy nebo rolety. V odpadcích nenechávejte obaly od nových výrobků a spotřebičů. Nechlubte se před cizími lidmi, co máte doma cenného. Nejdražší cennosti ukládejte do sejfu v bance. Pokud chcete přechovávat cennosti doma, nenechávejte je na jednom místě – uložte je na různých těžko předvídatelných místech nebo si pořiďte trezor.
   
 • Označujte cennosti, sepište si je, nechte je pojistit
  Poznamenejte si sériová čísla a zvláštní označení svých cenných předmětů, elektronických výrobků apod. Sepište seznam těchto předmětů a pečlivě ho uschovejte. Nechte cennosti označit kódem anebo mikrotečkami pomocí forenzního identifikačního značení. Cennosti si vyfotografujte. Tato opatření usnadní nalezení a identifikaci předmětů v případě odcizení a ulehčí tak práci pojišťovně a policii.
   
 • Uklízejte na pozemku
  Na zahradě nenechávejte volně ležet žebřík, nářadí ani sekačku. Ukládejte a uzamykejte je do kůlny či do garáže. Udržovaná zahrada, posekaný trávník a odklizený sníh ukazují na skutečnost, že je objekt obýván.
   
 • Dobré vztahy se sousedy, obezřetnost
  Udržujte dobré vztahy se sousedy, všímejte si podezřelých osob v blízkosti obydlí. Do bytu dovolte vstoupit jen osobám známým a důvěryhodným. Mějte se na pozoru před lidmi, kteří chodí po domech a nabízejí možnosti zisku, různé zboží a služby. Mohou to být tipaři.
   
 • Zabezpečení domu, bytu, chaty
  Na předchozí, vcelku jednoduchá bezpečnostní opatření musí co nejdříve navázat vaše rozhodnutí o zabezpečení obydlí. Na co si přitom dát pozor?
   
 • Vyžádejte si více nabídek od různých firem (solidní firmy je nabízejí bezplatně), nechte si vysvětlit vše, co je vám nejasné.
   
 • Dávejte přednost zabezpečovací firmě, která se prokáže patřičnými oprávněními, má dobré reference, provádí komplexní služby, firmě, která je členem příslušné asociace či cechu.
   
 • Požadujte certifikovanou zabezpečovací techniku, nezapomínejte porovnat záruční a servisní podmínky jednotlivých firem.
   
 • Nezvolte firmu, která pomlouvá konkurenci, nesledujte jen položky v ceníku.
   
 • Zajímejte se o vazbu zvolené certifikované techniky na pojistné podmínky pojišťoven.

Jak musí postupovat zabezpečovací firma?

Prvním krokem je navržení systému, které musí obsahovat kvalitní bezpečnostní posouzení objektu. Z posudku musí vyplynout zařazení techniky do jednotlivých stupňů rizika. Dalším krokem pracovníků firmy je klasifikace okolního prostředí systému, ve kterém bude daný prvek pracovat. Projekt stanoví rozsah zabezpečení, vybere prvky patřičného stupně a třídy pro daný objekt. Stupeň elektrického zabezpečovacího systému (EZS) se určí podle požadované úrovně zabezpečení. Projekt musí odpovídat míře rizika vloupání, která závisí na charakteru objektu. Je nutné posoudit tyto faktory:

 • Druh majetku (atraktivnost, snadnost zpeněžení).
 • Hodnotu majetku (následné výdaje související se ztrátou, osobní vztah k věcem).
 • Objem a velikost předmětů (snadnost krádeže a transportu).
 • Historie krádeží (předcházející krádeže, způsoby vloupání).
 • Nebezpečí okolního prostředí.
 • Poškození majetku (riziko vandalizmu a žhářství).
 • Faktory uvnitř objektu, které mohou negativně ovlivnit funkci EZS. Zejména při volbě typu detektorů a jejich umístění musí pracovníci firmy posoudit možný vliv tepelných, ventilačních a klimatizačních systémů, elektromagnetického rušení, průvanu, domácích zvířat a škůdců, výtahů, vnějších zvuků.

Při posuzování rizik projektu je určujícím faktorem struktura daného objektu. Firma musí posoudit: konstrukci objektu (stěny, střecha, podlaha a sklepení), otvírací prvky (okna, dveře, světlíky, kanály), počet přítomných osob (děti, muži, ženy), držení klíčů, umístění objektu (rizikovost oblasti), kvalitu a rozsah stávajícího zabezpečení (mechanika, EZS), historii případných vloupání.

Plán instalace musí vycházet z návrhu projektu systému a z posouzení problematiky specifikované v technické prověrce. Projekt musí obsahovat umístění jednotlivých prvků i jejich nainstalování, požadovaná propojení, typy kabelů a kabelové trasy. Musí se také finalizovat a odsouhlasit konfigurace systému, postupy nastavování stavů, programování obvodů, zpoždění a délky signalizace vnějších zařízení. Projekt musí obsahovat úplnou specifikaci všech prvků určených k instalaci. Veškeré změny musí být odsouhlaseny zákazníkem.

Montáž systému musí provádět specialista s příslušným proškolením a způsobilostí (koncese č. 313 k ochraně osob a majetku). Provádí ji v souladu s projektem a s využitím certifikovaných výrobků příslušné kategorie. Po ukončení instalace je nutné provést revizi a vypracovat revizní zprávu. V revizi je obsažena kontrola souladu s projektem. Teprve poté je možné uvést zabezpečovací systém do zkušebního provozu.

Tomáš Koníček, odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra