Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání rady

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

Rada MČ Praha 13 mj.

VZALA NA VĚDOMÍ

výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Rekonstrukce sportovních hřišť Zázvorkova a Horákova

a SCHVÁLILA

smlouvu o dílo s firmou GARTENSTA PLUS, s.r.o., Nepovolená 1320, Praha 10

SOUHLASILA

s převodem movitého majetku v ceně 3 487,70 Kč z FZŠ prof. O. Chlupa, Fingerova 2186 na tělesně postiženého žáka školy, resp. jeho zákonné zástupce, a to formou daru. Jedná se o podpůrné pomůcky pro žáka.

SOUHLASILA

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo S/262/004/1604/E/2016 na akci Rozšíření odstavných a parkovacích stání na území Prahy 13 se společností ECOSTAV, s.r.o., a s uzavřením smlouvy o dílo na akci Plocha pro parkování Klausova x Netouškova, Praha 13 s firmou AUSTIS stavební, s.r.o., Nekvasilova 625/2, Praha 8 a s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemků s Technickou správou komunikací hlavního města Prahy pro realizaci akce Plocha pro parkování Klausova x Netouškova, Praha 13

SOUHLASILA

s pronájmem části pozemku parc. č. 1567/5 o výměře 130 m2 v k.ú. Stodůlky za účelem stavební úpravy vjezdu a výjezdu u prodejny potravin z ulice Bavorská, chodníku a protihlukové stěny a přeložení inženýrských sítí, za celkové nájemné 78 000 Kč, a to společnosti LIDL Česká republika, v.o.s. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od podpisu nájemní smlouvy do 31. 12. 2017 (vlastní realizace 30 dní)

JMENOVALA

na základě výsledků konkurzního řízení paní Janu Dibelkovou na vedoucí pracovní místo – ředitelka Mateřské školy Píšťalka, Praha 13, Chlupova 1798 s účinností od 1. listopadu 2016, v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

SCHVÁLILA

výběr nabídky, která byla podána uchazečem firmou BONARON, s.r.o., se sídlem Drahotínská 8/188, Praha 5 k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Rekonstrukce 20 výdejních kuchyněk v pěti mateřských školách v Praze 13 a návrh smlouvy o dílo předložený firmou BONARON, s.r.o.

SCHVÁLILA

výběr nabídky, která byla podána uchazečem firmou PAMA, spol. s r.o., se sídlem Heřmanova 713/53a, Praha 7 k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Sanace pavilonu logopedie a dalších částí interiéru a exteriéru MŠ Mohylová 1964, Praha 13 a návrh smlouvy o dílo předložený firmou PAMA, spol. s r.o.

VZALA NA VĚDOMÍ

usnesení č. 68 ze 7. jednání sociálního výboru ZMČ Praha 13 ze dne 12. 9. 2016 a ceník tísňové péče Areíon (pořízení a měsíční úhrady za službu) a

SCHVÁLILA

pilotní zavedení tísňové péče Areíon pro obyvatele městské části Praha 13

SOUHLASILA

s předloženým návrhem nařízení, kterým se mění nařízení č. 26/2005 Sb. hl. města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu

VZALA NA VĚDOMÍ

výpověď z pracovního poměru PhDr. Samuela Truschky – šéfredaktora a člena redakční rady zpravodaje MČ Praha 13 STOP ke dni 30. 11. 2016

a JMENOVALA

  • Evu Černou, pracovnici odd. tisku a informací OKS, šéfredaktorkou zpravodaje MČ Praha 13 STOP ke dni 1. 12. 2016
  • Mgr. Evu Libigerovou členkou redakční rady zpravodaje ke dni 1. 12. 2016
  • Petru Fořtovou, pracovnici odd. tisku a informací OKS, tajemnicí redakční rady zpravodaje ke dni 1. 12. 2016


Zpracovala Helena Šlitrová, OKS