Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nový poplatek z pobytu

Od 1. 1. 2020 se mění poplatky za ubytování (turistické pobyty, pracovní pobyty, lázeňské pobyty apod.).

Novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dojde ke zrušení dvou místních poplatků – z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt. Nahradí je nový místní poplatek z pobytu. Poplatek z pobytu se bude vztahovat na všechny osoby, které v obci nejsou přihlášeny (trvalý pobyt, cizinecký pobyt apod.).

Poplatek z pobytu se bude vztahovat na všechny typy úplatného pobytu trvajícího nejdéle než šedesát kalendářních dnů po sobě jdoucích u jednoho ubytovatele (tj. platit jej bude každý, kdo využije komerční ubytování za účelem turistiky, pracovního pobytu atd. v délce od druhého do šedesátého dne pobytu – za první den počínajícího pobytu se poplatek neplatí). Poplatek z pobytu se bude vztahovat na všechny formy ubytování, nejen na klasické ubytovací zařízení (hotely, penziony, ubytovny atd.), ale na veškeré prostory, kde dojde k úplatnému pobytu (i byty, ateliery, zahradní domky, garáže, kočárkárny, stany či karavany na zahradě apod.).

Poplatek z pobytu bude činit max. 21 Kč za osobu a den. V hl. m. Praze lze očekávat využití horní hranice, tj. 21 Kč za osobu a den. Poplatek se bude hradit obci, která jej zavede formou obecně závazné vyhlášky. V hl. m. Praze se bude platit příslušné městské části, ve které bude ubytování poskytováno.

Poskytovatel úplatného pobytu se stane plátcem poplatku, bude tedy zodpovídat za jeho výběr a odvedení obci (městské části). K tomu bude mít i povinnost vést evidenční knihu v listinné nebo elektronické podobě. Poplatek se nebude vztahovat na pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda.

Od poplatku budou ze zákona osvobozeni:

  • osoby mladší 18 let a starší 65 let
  • nevidomé osoby, držitelé průkazu ZTP/P i jejich průvodci a osoby,
  • které jsou považovány za závislé na pomoci jiných (sociální služby)
  • osoby hospitalizované ve zdravotnickém zařízení s lůžkovou péčí (nevztahuje se na lázeňskou léčebně rehabilitační péči nehrazenou z veřejného zdravotního pojištění, nebo hrazenou jako příspěvkovou)
  • osoby pobývající ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, pro preventivní výchovnou péči, nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  • osoby využívající ubytování podle zákona o sociálních službách
  • osoby využívající ubytování v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi (od veřejně prospěšného provozovatele)
  • osoby ubytované při výkonu záchranných nebo likvidačních prací (integrovaný záchranný systém)
  • vojáci, policisté, hasiči, celníci apod.
  • státní zaměstnanci nebo zaměstnanci ČR pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví ČR nebo této obce a plnící služební nebo pracovní úkoly

Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků ekonomického odboru