Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Informace pro voliče

Informace pro voliče

Motto: Občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím.
Listina základních práv a svobod čl. 21 odst. 4


Vážení občané,
prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí, které se konají ve dvou dnech - v pátek 20.10. od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 21.10.2006 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Na území naší městské části budou probíhat volby do Zastupitelstva městské části Praha 13 a do Zastupitelstva hl. m. Prahy. Hlasování probíhá ve volebních místnostech (seznam volebních okrsků následuje).

Kdo má právo volit


Voličem je občan obce za předpokladu,

 • že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu,
 • nebo jde o občana Evropské unie, který v den voleb dosáhl nejméně věku 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, pokud požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů (viz s. 2 v minulém čísle STOPU).

Hlasovací lístky


Pro volby do zastupitelstva obce mohou být vytištěny oboustranně.V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen. Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích.
Hlasovací lístek je na konci textu opatřen otiskem razítka obecního úřadu, který plní pro danou obec funkci registračního úřadu.
Hlasovací lístky jsou ze zákona doručovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. tj. do 17. 10. 2006. V této souvislosti prosím, umožněte pracovníkům úřadu, zajišťujícím roznos hlasovacích lístků, přístup ke schránkám a schránky si řádně označte. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.
V rámci naší městské části obdrží voliči hlasovací lístky do Zastupitelstva MČ Praha 13 a do Zastupitelstva hl.m. Prahy.

Způsob hlasování a úpravy hlasovacího lístku


Volič hlasuje osobně – zastoupení není přípustné, volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Cizinec (občan EU) prokáže státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, průkazem o povolení k pobytu. Neprokáže-li volič potřebnými doklady svou totožnost a státní občanství ČR, popřípadě státní občanství státu, jehož občan je oprávněn hlasovat na území ČR, nebude mu hlasování umožněno.
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem.
Voliče – státního občana ČR, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dodatečně dopíše do seznamu a umožní mu hlasování.
Volič – občan členského státu EU, který sice splňuje podmínky pro přiznání volebního práva, ale ve stanovené lhůtě nepožádal o zápis do dodatku seznamu voličů, nemůže hlasovat do zastupitelstev obcí.
Po obdržení úřední obálky, příp. hlasovacího lístku vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. Výjimkou je volič, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, nebo proto, že nemůže číst nebo psát. Ten si může vzít s sebou do tohoto prostoru jiného voliče, nikoli však člena okrskové volební komise.
Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů toho kterého zastupitelstva má být voleno (je uvedeno na hlasovacím lístku). Do zastupitelstva MČ Praha 13 je voleno 35 kandidátů.
 Volič po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku vloží úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Možnosti úpravy hlasovacího lístku

 • označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen.
 • označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem jednotlivé kandidáty, pro které hlasuje, a to z kterékoliv volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
 • zvolit kombinaci obou způsobů a to tak, že označí křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty a z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.

Hlasování do přenosné volební schránky


Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. O návštěvu okrskové volební komise můžete proto požádat již nyní na tel. 235 011 316 pí. Jana Černá.
Pozor na neplatné hlasy – hlas voliče
je neplatný, jestliže:

 • hlasovací lístek nebyl vložen do úřední obálky,
 • jestliže je hlasovací lístek přetržen,
 • je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva,
 • jestliže neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu ani žádného kandidáta,
 • jestliže označil na hlasovacím lístku křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce volební strany více než jednu volební stranu,
  n jestliže označil na hlasovacím lístku křížkem v rámečku před jménem kandidáta více kandidátů, než má být voleno členů příslušného zastupitelstva.
   

Důležité upozornění pro voliče zapsané ve zvláštních seznamech voličů vedených zastupitelským nebo konzulárním úřadem České republiky


Dle informace MVČR není hlasování těchto voličů při volbách do zastupitelstev obcí možné, neboť v důsledku svého zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem byli vyškrtnuti ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem. K tomu, aby byl volič opětovně zapsán ve zvláštním stálém seznamu voličů vedeném obecním úřadem, musí požádat příslušný zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů a o tomto vyškrtnutí předložit obecnímu úřadu potvrzení, popř. v den voleb okrskové volební komisi. Bližší informace v této věci voličům s trvalým pobytem na území naší městské části podají pí. Magdalena Přikrylová, tel. 235 011 505, Dagmar Suchomelová, tel. 235 011 421, nebo Nataša Vítková, tel. 235 011 516.

Mgr. Jana Dvořáková,
vedoucí občansko-správního odboru