Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poetické nedělní dopoledne

Poetické nedělní dopoledne

Rád bych vás upozornil na „altánek - klidovou zónu pro občana“, který je již několik let černou můrou stovek obyvatel Hůrky. Na fotografii je malá ukázka toho, co se tu pomalu každodenně vlastně odehrává, píše pan Václav Novotný. Bezdomovci, opilci, velmi častý obrázek.

 

O problému víme, ale v tomto konkrétním případě Městská policie žádné oznámení nedostala Nicméně děkuji za podnět, příslušní strážníci okrskáři budou uvedenou lokalitu důsledněji kontrolovat. Rovněž prosím občany, aby v případě zjištění obdobné situace neprodleně vyrozuměli městskou policii – např. prostřednictvím bezplatné linky 156.
Obecně je nám známo, že jsou místa (včetně Hůrky), kde se „nepřizpůsobivé osoby“ vyskytují. O těchto lokalitách víme a snažíme se je intenzivněji kontrolovat. Kontroly probíhají rovněž ve spolupráci s Úřadem městské části Praha 13. Bohužel neznám instituci, která by kdekoli problém bezdomovectví a s ním spojené negativní jevy aktuálně bezezbytku vyřešila.

Hynek Svoboda, ředitel OŘ MP Praha 13

 

 

Městská část prostřednictvím odboru sociální péče a zdravotnictví navázala již v loňském roce spolupráci s občanským sdružením Naděje, jehož pracovníci na našem území zajišťují pro osoby bez domova terénní sociální práci a mobilní sociální službu. Cílovou skupinou jsou společensky vyloučené osoby žijící na okraji společnosti, které nenavázaly spolupráci s žádným zařízením poskytujícím sociální služby.
Smyslem služeb je zejména minimalizovat sociální a zdravotní rizika spojená se životem na ulici a postupně lidi bez domova navázat do dalších sociálních služeb, případně je vést k zajištění práce a bydlení. Vaše informace bude předána pracovníkům sdružení s tím, aby na tato místa zaměřili zvýšenou pozornost. V případě zjištění obdobné situace je nezbytné vyrozumět městskou policii. Pro úplnost je třeba dodat, že na „bezdomovectví“ funkční a zcela účinné řešení nikde ve světě neexistuje, všechna velká města včetně Prahy se s touto problematikou potýkají. Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci s odborníky na tuto problematiku má již zpracovanou koncepci řešení. Prostřednictvím příspěvkové organizace MHMP Centra sociálních služeb Praha je řešena pomoc lidem na ulici od terénní práce, přes azylové ubytování, tréninkové bydlení až po sociální byty. Pomoci lidem žijícím na ulici trvá i několik let a tato práce zahrnuje velké spektrum potřebných úkonů a širokou mezioborovou spolupráci odborníků a specialistů.

Helena Hájková, vedoucí odboru sociální péče a zdravotnictví