Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

Rada MČ Praha 13 mj.

SCHVÁLILA

účetní závěrky příspěvkových organizací (mateřských a základních škol) k 30. 6. 2017

SCHVÁLILA

poskytnutí dotace ve výši 26 500 Kč na podporu sportovní činnosti Veřejné Sportovní Akademii, z.s. a vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace

SCHVÁLILA

poskytnutí dotací ve výši 83 500 Kč pro:

  • TJ Stodůlky Praha, z.s. (49 500 Kč)
  • HB Basket Praha, o.p.s. (20 000 Kč)
  • KD Mlejn, o.p.s. (14 000 Kč)

a návrh smlouvy o poskytnutí dotace na rozvoj sportu

SCHVÁLILA

výběr nabídky, která byla podána uchazečem CL Servis, s.r.o., Poděbradská 36, 190 00 Praha 9 k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem MŠ Janského 2187 – oprava zateplení objektu a návrh smlouvy o dílo předložený firmou CL Servis, s.r.o

SCHVÁLILA

výběr nabídky, která byla podána uchazečem PROFIMEDIA, s.r.o., Tř. Spojenců 18, 746 01 Opava k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku s názvem MŠ Ovčí Hájek – Vybavení výukovými technologiemi pro MŠ U STROMU a návrh smlouvy o dílo předložený firmou PROFIMEDIA, s.r.o.

SOUHLASILA

s požadovaným navýšením kapacity FZŠ profesora Otokara Chlupa PedF UK, Praha 13, Fingerova 2186 uváděné v rejstříku škol a školských zařízení o 30 žáků ze současných 850 na 880, o 30 míst školní družiny z 350 na 380 a o 50 strávníků školní jídelny z 850 na 900 s účinností od 1. 9. 2017 za podmínky, že škola v období září–prosinec 2017 pokryje potřebné navýšení mezd z vlastních zdrojů, neboť žádost je školou podávána po termínu stanoveném školským zákonem a není s ní proto pro kalendářní rok 2017 počítáno ve státním rozpočtu

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.

VZALO NA VĚDOMÍ

  1. zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Mgr. Františka Nejedlého ke dni16. 8. 2017 z důvodu rezignace podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb.,o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění
     
  2. vznik mandátu členky Zastupitelstva MČ Praha 13 Václavy Balabánové ke dni17. 8. 2017, následující náhradnice téže volební strany a téhož volebního obvoduz voleb do zastupitelstev obcí v roce 2014, podle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb.,o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění

SCHVÁLILO

rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2017 a účetní závěrku MČ Praha 13 za 1. pololetí 2017

SCHVÁLILO

změnu účelu využití finančních prostředků ve výši 4 357 000 Kč z prodeje bytových jednotek z akce Realizace kamerového systému na pokrytí povinných spoluúčastí k dotacím na projektech v rámci OP Praha – Pól růstu pro základní a mateřské školy

SCHVÁLILO

poskytnutí dotací v souhrnné výši 415 000 Kč pro:

  • BA SPARTA PRAHA, z.s. (240 000 Kč)
  • Flor-in, z.s. (75 000 Kč)
  • Středisko sociálních služeb Prahy 13 (100 000 Kč)

a návrh smlouvy na poskytnutí dotace na rozvoj sportu

SCHVÁLILO

akční plán zlepšování a přehled plánovaných aktivit v rámci MA21 (Místní agenda 21) pro rok 2018

VZALO NA VĚDOMÍ

předloženou zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Praha 13 za uplynulé období k termínu 15. 8. 2017, včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 4. 9. 2017, a splnění uložených úkolů

a SCHVÁLILO

nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů, a to ve smyslu návrhů nositelů úkolů

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS