Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

RADA MČ PRAHA 13 MJ.

schválila

poskytnutí dotace pro Prague Triatlon Team, z.s., ve výši 50 000 Kč a návrh smlouvy o poskytnutí dotace

schválila

smlouvu o dílo s firmou BOSTA HOLDING, a.s., Krčská 61/9, 140 00 Praha 4, na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce při akci Opravy schodišť v lokalitě Nové Butovice

schválila

smlouvu o dílo s firmou GARTENSTA PLUS, s.r.o., Nepovolená 1320, 107 00 Praha 10, na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce při akci Revitalizace vnitrobloku Fingerova – 2. etapa

schválila

smlouvu o dílo s firmou REVITAL VRBČANY, spol. s r.o., se sídlem Pešinova 558/3, 181 00 Praha 8 – Čimice, na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na Vybudování dětského hřiště v Centrálním parku, Praha 13

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13 MJ.

schválilo

rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2019 a účetní závěrku MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2019

vyslovilo

1. zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Jaroslava Matýska ke dni 6. 9. 2019 z důvodu písemné rezignace, podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění 2. vznik mandátu členky Zastupitelstva MČ Praha 13 Miroslavy Nekolné ke dni 7. 9. 2019, první náhradnice téže volební strany a téhož volebního obvodu z voleb do zastupitelstva obcí v r. 2018, podle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění

schválilo

poskytnutí dotací v celkové výši 300 000 Kč pro:

TJ Stodůlky Praha, z.s., ve výši 200 000 Kč

Spolek Flor-in ve výši 100 000 Kč

a návrh smluv o poskytnutí dotace

souhlasilo

s rozhodnutím o změně právní formy KD Mlejn jako obecně prospěšné společnosti na zapsaný ústav s právním postavením v souladu s ustanovením § 405 a násl. zákona č. 89/2002 Sb., občanského zákoníku

a pověřilo

Radu MČ Praha 13 jmenováním osob do orgánů zapsaného ústavu a výkonem dalších práv a povinností, které souvisejí s plněním úkolů zakladatele

schválilo

akční plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2020 a hodnotící zprávu za rok 2019

jmenovalo

zastupitelku Anetu Ečekovou Maršálovou odpovědným politikem za plnění programu místní Agendy 21

zvolilo

členy výboru pro Agendu 21 paní Dariu Křivánkovou a pana Rudolfa Weydu

schválilo

předložené návrhy Dodatku č. 3 ke zřizovacím listinám MŠ, kterým se s účinností od 1. 10. 2019 mění původní název takto:

Mateřská škola, Praha 13, Husníkova 2075, příspěvková organizace, na Mateřská škola Palouček, Husníkova 2075, příspěvková organizace; Mateřská škola, Praha 13, Mezi Školami 2323 na Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 13, Mezi Školami 2323 a Mateřská škola, Praha 13, Vlasákova 955 na Mateřská škola Motýlek, Praha 13, Vlasákova 955

vzalo na vědomí

předloženou zprávu o plnění usnesení ZMČ Praha 13 za uplynulé období k termínu 31. 7. 2019 včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 4. 9. 2019, splnění uložených úkolů dle přílohy materiálu

a schválilo

nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů ve smyslu návrhů nositelů úkolů

Zpracovala Helena Šlitrová