Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ekolistárna

Vlastník objektu nám rozúčtovává poplatky za odvoz komunálního odpadu podle plochy bytu. Bydlím sama (v domě bytového družstva) a ve stejně velkém bytě žijí 4 osoby. Přesto poplatky za odpad platíme stejné. Dle mého názoru je to diskriminační. Může nám v této věci pomoci úřad?

Problematika úhrad není jednoduchá. Dle našich informací se na bytová družstva totiž vztahuje vyhláška č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů.

Byty v osobním vlastnictví mají svůj režim, stanovený zákonem č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a který je doplněn dalšími zákony, jako např. zákonem o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon rovněž neupravuje režim úhrady poplatku za odpad. Předpis pro bytová družstva stanoví úhradu zálohových plateb na plochu bytu. Jedná se ovšem o soukromoprávní vztah a úřad jako třetí osoba nesmí do těchto vztahů vstupovat.

Podle obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 21/2005 Sb., o odpadech (ne vyhlášky MČ Praha 13, jak se mylně mnoho občanů domnívá), lze sice nepřímo vyvodit, že by měl vlastník nemovitosti rozpočítat zálohovou platbu poplatku na fyzické osoby, neboť poplatek je stanoven na sběrnou nádobu a min. objem 28 litrů na osobu a týden.

Přesto, že úřad nemůže do tohoto problému zasahovat, vzhledem k velmi častým žádostem občanů o pomoc zaslali pracovníci odd. odpadového hospodářství dvěma bytovým družstvům doporučující návrh řešení dané problematiky, neboť se též domnívají, že produkce komunálního odpadu není závislá na velikosti bytu, ale daleko pravděpodobněji na počtu osob užívajících byt v konkrétním domě.

Michaela Líčková