Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro. Rada MČ Praha 13 mj.

 • ULOŽILA
  starostovi Bc. Davidu Vodrážkovi jednat s náměstkem primátora hl.m. Prahy pro územní rozvoj a dalšími dotčenými subjekty o postupu při přípravě zadání ověřovací studie na umístění národního fotbalového stadionu na území MČ Praha 13 a o termínu jejího zpracování a projednání
   
 • PŘIDĚLILA
  nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném zadávacím řízení na „Zajištění veškerých přípravných prací a následného prodeje schválených technologických celků obecních bytů ve správě Městské části Praha 13“ uchazeči, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější, a to firmě CENTRA a.s.
   
 • VZALA NA VĚDOMÍ
  žádost ředitelky Církevní mateřské školy Srdíčko o snížení nájemného za užívání objektu Podpěrova 1879 a STANOVILA
  nájemné této mateřské školy pro rok 2006 na 200 tis. Kč/rok
   
 • SOUHLASILA
  MČ Praha 13 do projektů umožňujících čerpání finančních prostředků z fondů EU (Jednotný programový dokument JPD 3)
   
 • SOUHLASILA
  s uzavřením smlouvy s Hl. městem Prahou o výpůjčce části pozemků na Malé Ohradě k užívání od 1. 3. do 31. 12. 2006 za účelem rekonstrukce komunikací
   
 • SOUHLASILA
  s uzavřením nájemní smlouvy se spol. Betonstav Teplice, a.s. na pronájem části pozemku za účelem vybudování světelné křižovatky Nárožní–Bavorská
   
 • SCHVÁLILA
  novelizaci „Zásad pronájmu nebytových prostor v objektech MČ Praha 13“ a typovou nájemní smlouvu dle § 663 Obč. zák. po dobu realizace změny užívání ze společných prostor na nebytový prostor v souvislosti s novelou zákona č. 116/1990 Sb.

Zpracovala Ivana Svobodová, OKS