Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nové povinnosti pro podnikatele

V srpnu 2005 byl přijat zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Od 1. ledna 2006 jsou platná následující opatření. Týkají se zejména podnikatelů a za jejich nerespektování hrozí nemalé finanční sankce:

  • zákaz prodeje tabákových výrobků osobám mladším 18 let a zákaz jejich prodeje na akcích určených pro mládež do 18 let (§ 6),
  • povinnost provozovatele umístit v místě prodeje tabákových výrobků viditelný text upozornění na zákaz prodeje osobám mladším 18 let (černá písmena na bílém podkladě min. 5 cm velká); prodávající osoba též musí být starší 18 let (§ 7),
  • zákaz kouření mj. v uzavřených prostorách přístupných veřejnosti, v prostředcích veřejné dopravy, v zařízeních společného stravování (v hostinských provozovnách), pokud zde nejsou zvláštní prostory vyhrazené pro kuřáky a takto viditelně označené a současně zajištěno dostatečné větrání dle požadavků stanovených vyhláškou 137/2004 Sb.; obdobný zákaz platí též v uzavřených zábavních prostorách (kina, divadla apod.) či v prostorách k pořádání pracovních jednání, a to s výjimkou stavebně oddělených prostor vyhrazených ke kouření s dostatečným větráním. Prostory pro kouření musí být provozovatelem vždy viditelně označeny nápisem „Prostor vyhrazený pro kouření“ nebo jiným obdobným způsobem (§ 8),
  • povinnost provozovatele umístit u vstupu do prostor, kde je zakázáno kouřit, viditelný text zákazu kouření černými tiskacími písmeny na bílém podkladě min. 5 cm velkými a grafickou značku zákazu kouření (viz Nařízení vlády č. 11/2002); nedodržuje-li občan přes výzvu provozovatele zákaz kouření, je provozovatel oprávněn požádat o součinnost Policii ČR nebo Městskou policii (§ 9),
  • zákaz prodeje nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let, na akcích určených osobám mladším 18 let, osobám zjevně podnapilým či pod vlivem jiných návykových látek, ve zdravotnických zařízeních a všech typech škol a školských zařízení, v prostředích určených pro vnitrostátní hromadnou dopravu kromě železničních jídelních vozů, palub letadel a vyhrazených prostor lodí, na sportovních akcích (s výjimkou výčepního desetistupňového piva) (§ 12),
  • povinnost umístit v místech prodeje alkoholických nápojů viditelný text zákazu prodeje osobám mladším 18 let, a to černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti min. 5 cm (§ 14).

Ke kontrole dodržování povinností stanovených tímto zákonem jsou oprávněny Městská policie, Policie ČR, obec v přenesené působnosti, ČOI (alkohol), SZPI (tabákové výrobky), orgán ochrany veřejného zdraví (stravovací služby). V případech, kdy dochází k porušování povinností podnikatele v souvislosti s provozováním jeho živnosti, jsou ke kontrole a postihu podle živnostenského zákona oprávněny též živnostenské úřady. Od 1. 7. 2006 bude dále platit např. zákaz prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů pomocí prodejních automatů a zákaz prodeje potravinářských výrobků nebo hraček napodobujících tvar a vzhled tabákových výrobků a alkoholických nápojů. 

Ing. František Knobloch
vedoucí živnostenského odboru


Pozor na platnost občanských průkazů

Novou právní úpravou s účinností od 1. října 2005 byla občanům narozeným před 1. lednem 1936 zrušena povinnost vyměnit si občanské průkazy bez strojově čitelných údajů do 31. prosince 2005. To však neznamená, že jejich občanské průkazy budou platit bez omezení. Podle platného zákona pozbývají tyto občanské průkazy platnosti dnem 31. prosince 2008. Do té doby jsou jejich držitelé povinni si občanské průkazy vyměnit.
Současně upozorňujeme, že do občanských průkazů typu knížka není možné doplňovat žádné údaje o změnách. Jakmile nastane změna povinných údajů (změna jména a příjmení, rodného čísla, rodinného stavu, trvalého pobytu), stává se jakýkoli občanský průkaz neplatným a občan je povinen zažádat do 15 pracovních dnů o nový občanský průkaz.
A konečně – ke konci roku 2006 končí platnost občanských průkazů, které byly vydány do 31. 12. 1996 (netýká se držitelů OP s výše uvedenou výjimkou). Nenechávejte výměnu na poslední chvíli!

Darina Altmanová, vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel OOS