Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru –  kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

RADA MČ PRAHA 13 MJ.

schválila

poskytnutí dotace pro BA Sparta Praha, z.s., ve výši 12 000 Kč a návrh smlouvy o poskytnutí dotace

schválila

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou BAZAS, s.r.o., ze dne 6. 8. 2019, pod názvem MŠ Ovčí hájek 2174 – revitalizace části komunikace na  zelenou plochu začleněnou následně do areálu MŠ

vzala na vědomí

hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu a jednání hodnotící komise vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s  názvem Výkon správy a zajištění údržby školských objektů ve vlastnictví MČ Praha 13

a schválila

výběr nabídky, která byla podána uchazečem IKON, spol. s r.o., Nehvizdská 22/8, 198 00 Praha 9 – Hloubětín a návrh příkazní smlouvy  předložený firmou IKON, spol. s r.o.

souhlasila

s novým složením Bezpečnostní rady MČ Praha 13 s účinností od 1. ledna 2020, nové složení bezpečnostní rady je v souladu se zákonem číslo  240/2000 Sb., o krizovém řízení, a nařízením vlády NV číslo 462/2000 Sb.

schválila

uzavření smlouvy o spolupráci na projektu Příběhy našich sousedů se společností Post Bellum, o.p.s.

schválila

střednědobý výhled rozpočtu školských příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 13 na rok 2021 a 2022

souhlasila

jako vlastník pozemků parc. č. 1569/28 a parc. č. 1569/286 a jako vlastník sousedního pozemku parc. č. 2245/3, vše v k. ú. Stodůlky, se stavbou veřejné technické infrastruktury Stodůlky – K Zahrádkám – nová RS 4190 ATÚ – etapa 2, dle předložené studie, a to z důvodu vydání územního rozhodnutí

souhlasila

jako vlastník sousedního pozemku parc. č. 2026 s oplocením jižní hranice pozemku parc. č. 1692 včetně vjezdové brány a vrátek, vše v k. ú.  Jinonice, dle přiloženého zákresu, tento souhlas nenahrazuje stanoviska orgánů státní správy

souhlasila

s návrhem obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2019 Sb. hl. m.  Prahy, o školských obvodech základních škol


ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13 MJ.

schválilo

návrh nového Statutu fondu občanských obřadů městské části Praha 13


Zpracovala Helena Šlitrová