Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Investice do energetických úspor se vyplatí

Péče o vzdělání budoucích generací je velmi důležitým úkolem společnosti. Školy v Praze 13 jsou proslulé svojí vysokou úrovní, kvalitními vzdělávacími programy s rozšířenou výukou jazyků nebo matematiky, využitím moderních metod výuky i pestrou škálou mimoškolních aktivit.

Zajištění funkčních škol ale nespočívá jen v získání a udržení kvalitních pedagogů, ale také v materiálním zabepečení škol a modernizaci školních budov. Většina z 11 základních a 20 mateřských škol v Praze 13 byla postavena v době výstavby zdejších sídlišť v 80. a 90. letech minulého století. Jsou to tedy budovy staré průměrně 20 let, které vyžadují velmi vysoké investice. Velmi nákladné jsou například výměny technologie školních kuchyní, které se dělají postupně, modernizace tělocvičen nebo budování hřišť s umělým povrchem pro potřeby tělesné výchovy.

Protože jednou z priorit radnice Prahy 13 je také péče o životní prostředí a efektivní využívání energie v objektech městské části, byly pro budovy základních a mateřských škol (a také poliklinik) zpracovány energetické audity. Na jejich základě se postupně podle finančních možností provádí výměna oken, zateplení budov a další úsporná opatření. Jednou z možností využití alternativních zdrojů energie je instalace slunečních kolektorů, které byly letos zabudovány na střechy pěti mateřských a tří základních škol v Nových Butovicích a na Velké Ohradě. Solární panely, instalované jihlavskou firmou Solar Net, která získala zakázku na základě výběrového řízení, budou sloužit k ohřevu teplé užitkové vody a mohly by ročně uspořit až 43 % ročních nákladů na ohřev vody. Praha 13 za sluneční kolektory zaplatila celkem téměř 4,2 miliónů korun, z toho 2,9 miliónu představuje dotace Státního fondu pro životní prostředí, který projekt podpořil. Sluneční kolektory byly nainstalovány v průběhu května a ihned byly uvedeny do provozu. Ukáže–li se projekt jako účinný, uvažuje se do budoucna o postupné instalaci solárních článků na všechny školy a školky.

V rámci úsilí o efektivní využívání energie připravila Praha 13 projekt zateplení budov 8 mateřských a 7 základních škol. Ve spolupráci se Střediskem pro efektivní využívání energie byly zpracovány energetické audity a zpracovány žádosti o dotace z operačního programu Životní prostředí, které vyhlásil Státní fond životního prostředí.

„Jsem velmi spokojen, protože tyto naše žádosti byly i díky kvalitně zpracovaným projektům úspěšné,“ říká starosta David Vodrážka. „Měli bychom obdržet dotaci ve výši přibližně 189 miliónů korun, takže se dá říci, že jsme v tomto směru nejúspěšnější městskou částí v Praze.“

V současné době probíhá příprava projektové dokumentace, vlastní zateplení objektů se uskuteční v průběhu příštího roku. V posledních letech byla namontována plastová okna a provedeno zateplení fasády u celkem 9 mateřských škol, nyní se dokončuje zateplení u mateřinek v Zázvorkově, na Ovčím hájku a dvou školek v ulici Mezi Školami, v Podpěrově již bylo dokončeno. U tří mateřinek byla zatím pouze vyměněna okna, k zateplení fasády polystyrénem by mělo dojít v příštím roce. Ze základních škol byla zateplena nová budova Základní školy Mládí ve Stodůlkách. Získané dotace tak pomohou v pokračování investic do energetických úspor.

Samuel Truschka