Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání Rady a ZMČ Praha 13

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro.

Rada MČ Praha 13 mj.

 • NESOUHLASILA
  s předloženou zastavovací studií na zástavbu stávajícího parkoviště při komunikaci Fantova polyfunkčním objektem
  a
 • POŽADUJE
  zachovat plochu stávajícího parkoviště jako rezervu pro objekt řešící dopravu v klidu
 • SOUHLASILA
  s uzavřením smlouvy o dílo s firmou AV-PARK, s.r.o. Televizní produkce, která vyhrála veřejnou zakázku malého rozsahu, na akci Zajištění a odbavení dětského pořadu na vysílači MČ Praha 13
 • NESOUHLASILA
  jako vlastník sousedících pozemků se stavbou Kanceláře a sklad firmy Picodas a s připojením vjezdu na místní komunikaci Za Mototechnou do doby zpracování dopravně-technické studie, která komplexně vyhodnotí dopravní obslužnost daného území v rámci širších vztahů, a to s ohledem jak na stávající bytovou zástavbu, tak připravované záměry daného území
 • SOUHLASILA
  s přijetím finančního daru od společnosti KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o., ve výši 2 mil. Kč, na financování veřejně prospěšných prací na území MČ Praha 13
 • NESOUHLASILA
  s udělením výjimky ze stavební uzávěry pro Radlickou radiálu pro umístění stavby Administrativní budova DENZEL, ul. Bucharova
 • SOUHLASILA
  s předloženým záměrem výstavby administrativní budovy Office Centrum Triangl při komunikaci Jeremiášova ve Stodůlkách
 • SOUHLASILA
  s uzavřením smlouvy o dílo s firmou STAVOS, s.r.o., na akci Zateplení objektu MŠ Mezi Školami 2482, která vyhrála veřejnou zakázku malého rozsahu
 • VYHLÁSILA
  podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro záměr Stavební úpravy hokejbalového hřiště ZŠ Brdičkova
 • VYHLÁSILA
  veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Regenerace výtahů - odstranění provozních rizik, Mohylová 1965-1966 v souladu s § 12 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách, za dodržení podmínky stanovené v § 6 zákona č. 137/2006 Sb.,
  o veřejných zakázkách
 • SCHVÁLILA
  výběr nabídky podané uchazečem ATTO, s.r.o., k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Dobudování Centrálního parku Prahy 13 - sportovní část

Zastupitelstvo  MČ Praha 13 mj.

 • ZVOLILO
  do funkce místopředsedkyně finančního výboru ZMČ Praha 13 paní Ing. Lucii
  Inmanovou, členku zastupitelstva
 • VZALO NA VĚDOMÍ
  rozbor hospodaření za I. čtvrtletí 2008 (rozbor hlavní činnosti, Střediska sociálních služeb a zdaňované činnosti MČ Praha 13, včetně správcovských firem)
 • SCHVÁLILO
  sloučení Fakultní ZŠ PedF UK, Praha 13 Chlupova 1800 a Fakultní ZŠ při PedF UK, Praha 13, Fingerova 2186 s účinností od 1. 9. 2009
 • SCHVÁLILO
  zprávu o plnění usnesení ZMČ Praha 13 za uplynulé období k termínu 30. 4. 2008.

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS