Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rada MČ Praha 13 mj.

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

Rada MČ Praha 13 mj.

SCHVÁLILA

výběr nejvhodnější nabídky k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené v otevřeném řízení pod názvem Rekonstrukce ve čtyřech mateřských školách a jedné základní škole na území Prahy 13, která byla podaná uchazečem Z&D stavební společnost, spol. s r.o., se sídlem K Rybníčku 13, Praha 9, neboť nabídka tohoto uchazeče byla vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele, a návrh smlouvy o dílo podaný vítězným uchazečem

SOUHLASILA

s vyhlášením dotačního řízení v oblasti sociálních služeb pro rok 2015 dle předložených Pravidel dotačního řízení městské části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2015

SCHVÁLILA

  1. smlouvu o dílo s firmou ANTE – ing, s.r.o., se sídlem Pražská 1430/36, 102 00 Praha 10 na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na Opravy schodišť a pěších komunikací v MČ Praha 13, rok 2015
     
  2. výběr nabídky, která byla podána uchazečem firmou Aulický invest, s.r.o., se sídlem Moskevská 12, 470 01 Česká Lípa podané k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Zateplení pavilonu D – FZŠ Mezi Školami 2322, Praha 13 a návrh smlouvy o dílo předložený uchazečem
     
  3. výběr nabídky, která byla podána uchazečem firmou ENESA, a.s., se sídlem U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9 k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Realizace dodatečných opatření energetických úspor ve školských objektech MČ Praha 13 pro rok 2015 a návrh smlouvy o dílo předložený firmou ENESA, a.s.

VYHLÁSILA

veřejnou zakázku na nové pojišťovací služby s využitím opčního práva v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu MČ Praha 13 – rozšíření pojištění

ZŘÍDILA

jako poradní orgán Rady městské části Praha 13 Komisi dotační pro oblast sociální

a

JMENOVALA

předsedou komise Aleše Marečka, členy komise Petra Zemana, Yvetu Kvapilovou a PhDr. Helenu Volechovou, tajemníkem komise Bc. Petra Syrového

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.

SCHVÁLILO BEZ VÝHRAD

závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2014

SCHVÁLILO

podepsání smlouvy o financování projektu v rámci 15. výzvy OPPK na projekt Revitalizace rybníku ve správě MČ Praha 13 za podmínek schválených usnesením ZMČ Praha 13 ze dne 4. 3. 2015

SCHVÁLILO

grantovou smlouvu v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita – Zpět do práce po rodičovské dovolené s MČ Praha 13

SCHVÁLILO

poskytnutí dotace na podporu sportovní činnosti pro SK Hala Lužiny (480 tis. Kč), JUDO Štěchovice (200 tis. Kč), TJ Sokol Stodůlky (995 tis. Kč), SK Motorlet Praha (1 mil. Kč)

SCHVÁLILO

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace od poskytovatele hl. m. Praha pro MČ Praha 13 jako zřizovatele Střediska sociálních služeb Prahy 13 ve výši 104 000 Kč pro pečovatelskou službu a 403 000 Kč pro terénní pečovatelskou službu SSS Prahy 13

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS