Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

RADA MČ PRAHA 13 MJ.

souhlasila

s rozborem hospodaření MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2020 (rozbor hospodaření hlavní činnosti, rozbor hospodaření zdaňované činnosti včetně správcovských firem, rozbor hospodaření příspěvkových organizací – ZŠ, MŠ, DDM, Rekreační objekt Kozel a rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb) a s účetní závěrkou MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2020

schválila

účetní závěrky příspěvkových organizací k 31. 3. 2020

souhlasila

s poskytnutím dotací v celkové výši 293 000 Kč pro:

1. Petru Škábovou – plavecká škola Bubble Trouble – ve výši 105 000 Kč

2. Petanque pro vás, z.s., ve výši 88 000 Kč

3. Judo Davle–Štěchovice, spolek, ve výši 100 000 Kč a s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace a doporučila Zastupitelstvu MČ Praha 13 jejich schválení

schválila

1. poskytnutí dotací v oblasti sociální pro rok 2020 na žádosti do výše požadavku 50 000 Kč

2. návrhy typových smluv o poskytnutí dotace

3. pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro Středisko prevence a léčby drogových závislostí – DROP IN, o.p.s.

4. závazné pokyny pro správné vyúčtování dotací v sociální oblasti pro rok 2020

schválila

a vyhlásila programy a podmínky pro udělení dotací v oblasti kultury, sportu a využití volného času pro rok 2020

nesouhlasila

s vybudováním ochranných pruhů pro cyklisty na komunikaci Bucharova a Jeremiášova, a to z důvodu velké intenzity provozu, kde vznikají velmi nebezpečné kolizní úseky ohrožující účastníky provozu, vč. samotných cyklistů

schválila

  1. poskytnutí dotací v souhrnné výši 676 000 Kč pro sportovní organizace a na sportovní akce, finanční prostředky na tyto dotace budou získány z odvodů z výherních hracích zařízení určených pro sport 
  2. poskytnutí dotací v souhrnné výši 400 000 Kč pro ostatní žadatele z vlastního schváleného rozpočtu s tím, že nerozdělená částka ve výši 200 000 Kč byla ponechána jako rezerva
  3. závazné pokyny pro správné vyúčtování dotace v oblasti volného času pro rok 2020
  4. návrh smlouvy o poskytnutí dotací v oblasti volného času pro rok 2020

souhlasila

s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace se společností ANTA, spol. s r.o., se sídlem Hanzlíkova 527/13, 181 00 Praha 8 na akci Navýšení kapacity parkoviště mezi ulicemi Bellušova a Mukařovského

souhlasila

s poskytnutím dotace ve výši 50 000 Kč pro SK Aktis, z.s., a s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace

nesouhlasí

s neúměrným zahušťováním městské části novou výstavbou, a to zejména ve stávající zástavbě Jihozápadního Města a požaduje, aby každý nový záměr byl projednán a posouzen s ohledem na dopravu v okolí i v rámci širších vztahů a zároveň i s ohledem na případné negativní dopady v rámci samotné výstavby

Zpracovala Helena Šlitrová