Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Informace k poplatku za psy

Náš seriál pokračuje informacemi o odhlášení psa.

Dojde-li k zániku poplatkové povinnosti, kterou je úhyn psa, jeho zaběhnutí či předání jinému držiteli, změna trvalého bydliště držitele psa, přestává se poplatek platit uplynutím měsíce, ve kterém k této skutečnosti došlo. Každá taková skutečnost se hlásí správci poplatku (oddělení daní a poplatků ÚMČ Praha 13) do 15 dnů od dne, kdy nastala.

Při úhynu psa je nutné předložit potvrzení od veterinárního lékaře. Nebyl-li pes utracen, nebo nemá-li držitel jiné potvrzení o úmrtí psa, pes je odhlášen z evidence až dnem, kdy poplatník událost nahlásí správci poplatku. Do této doby je poplatek účtován a v případě neuhrazení je i předepsán a vymáhán.

Při zaběhnutí psa (trvalé ztrátě) je nutné informovat správce poplatku, a to i v případech, kdy si poplatník bezprostředně obstará jiného psa. Nadále bude platit pouze za jednoho psa, ale v evidenci úřadu musí být nahlášen aktuálně chovaný pes. Ten také obdrží novou evidenční známku – známka je nepřenosná na jiného psa.

Při předání psa jinému držiteli je nutné nahlásit jméno a adresu, kam byl pes předán. To platí i v případě, že psa předala babička vnučce, matka synovi apod. Poplatek, veškeré povinnosti a případné sankce totiž směřují k tomu, na koho je pes hlášen! V případě jakýchkoli problémů se pak složitě dokazuje, že pes byl v tu dobu chován jinou osobou, která si psa nepřihlásila.
Změnu trvalého bydliště je nutné doložit. Pokud není uvedena v OP nebo poplatník nemá potvrzení z příslušného úřadu, že probíhá přehlášení, platí se poplatek tam, kde je dosud platné trvalé bydliště (i přesto, že osoba již bydlí na jiné adrese).

Je nutné předcházet situacím, kdy poplatník už psa nemá, nepečuje o něj, nebo se přestěhoval a neměl by povinnost platit poplatek, avšak v evidenci stále figuruje jako poplatník. Pokud nelze prokázat, kdy tato skutečnost nastala, poplatek se musí uhradit za celou dobu, kdy správce poplatku psa evidoval. Poplatková povinnost v takovém případě trvá až do doby, kdy je o této skutečnosti správce poplatku informován, nebo kdy tuto skutečnost správce poplatku zjistil (např. místním šetřením). Pozdním nahlášením změny se poplatník navíc vystavuje možnosti postihu za nesplnění povinnosti.

Odhlášením psa výše uvedenými způsoby tedy končí poplatková povinnost. Při odhlášení je nutné ještě vrátit evidenční známku psa. Pokud poplatník z jakýchkoli důvodů nemůže odhlášení provést osobně, lze toto vyřešit i písemně. V žádném případě ale nelze odhlásit psa pouze telefonicky (hovorem ani SMS). Takovéto odhlášení je neprůkazné a tudíž neplatné.

Příště se budeme věnovat vymáhání a exekucím. Případné dotazy směřujte na ÚMČ Praha 13, ekonomický odbor, odd. daní a poplatků, Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13; tel. 235 011 412; fax 235 011 414; e-mail FoukalR@p13.mepnet.cz

Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků EKO