Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sdělení městské části

Příprava prodeje technologických celků pokračuje

Podmínky prodeje

Privatizace podle původního modelu proběhla a skončila v Praze 13 do roku 2002. Rozhodnutím Zastupitelstva MČ Praha 13 z 8. prosince 2004 byl umožněn prodej technologických celků bytových domů právnickým osobám založeným oprávněnými nájemníky bytů. Po řadě právních analýz a jednání zastupitelstvo dne 7. září 2005 schválilo upravené podmínky prodeje technologických celků.

Městská část tedy nabízí k prodeji celé technologické celky, od jejichž kolaudace uplynulo 15 a více let (je jich celkem 31), právnickým osobám, které budou ustaveny minimálně ze 70 % obyvatel, kteří jsou oprávněnými nájemci bytů v technologickém celku. Prodej se uskuteční za cenu stanovenou ZMČ Praha 13 dle znaleckého posudku v době zadání posudku.

Prodává se spolu se zastavěnými pozemky, pokud jsou ve vlastnictví městské části bez uplatněných restitučních nároků.

Kupující právnická osoba je povinna zaplatit kupní cenu nejpozději ke dni podání návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí a převzít veškeré případné soudní spory o přivolení k výpovědi nájmu bytu včetně výkonu rozhodnutí a za úplatu váznoucí pohledávky. Členem právnické osoby se může stát pouze ten oprávněný nájemce bytu, který nemá vůči městské části žádné finanční závazky.

Probíhající kroky.

V prosinci 2005 byla na základě výběrového řízení uzavřena smlouva s odhadcem, který si postupně převzal veškeré podklady a do 20. března 2006 dle smlouvy vypracuje znalecké posudky na všech 31 technologických celků. Tyto znalecké posudky jsou od 7. února postupně v pěti etapách zveřejňovány na internetových stránkách městské části www.praha13.cz. Tam je také uvedeno, ke kterému datu byl nebo bude zveřejněn znalecký posudek konkrétního technologického celku. Posudky na posledních šest technologických celků budou publikovány 31. března. Zastupitelstvo dne 1. února 2006 vzalo prvních
10 zpracovaných odhadů na vědomí.

Prostřednictvím odborné poradenské firmy proběhlo od listopadu do ledna otevřené výběrové řízení na realizátora veškerých přípravných prací a následného prodeje schválených technologických celků bytového fondu ve správě Městské části Praha 13. Na zasedání dne 16. ledna rada schválila výsledek výběrového řízení a přidělila zakázku společnosti Centra a.s., se kterou byla dne 15. února uzavřena smlouva. Podle schváleného harmonogramu připraví Centra vzorové kupní smlouvy pro polovinu technologických celků do 31. 3. a do 30. 4. pro ostatní. Poté rozešle do 15. 4. (resp. do 15. 5.) kvalifikované nabídky nájemníkům. Nájemníci pak budou mít tři měsíce (do 15. 7., resp. 15. 8.) na to, aby prostudovali nabídku a zvážili, zda mají zájem o koupi a zda budou schopni splnit podmínky prodeje. Po vyhodnocení zájmu vyzve realizátor prodeje k založení právnických osob, se kterými bude po zápisu do obchodního rejstříku jednat o uzavření kupní smlouvy.

Komentář ke znaleckým posudkům.

Cena za 1 m2 podlahové plochy se v závislosti na stáří domů a vložených investicích pohybuje u dosud odhadnutých technologických celků v rozmezí od 5 700 do cca 7 000 korun. Výjimku tvoří pouze regenerované domy Fantova 1760,1761, u kterých je cena vyšší. V ceně je zahrnut i příslušný podíl nebytových prostor, není však započtena cena pozemku, ta je uvedena zvlášť. Pozemky, u kterých nejsou vyjasněny majetkoprávní vztahy (např. vznesené restituční nároky apod.), nejsou v této fázi předmětem prodeje a budou případně nabídnuty dodatečně. V ceně také nejsou započteny případné váznoucí pohledávky. Uvedené průměrné ceny vycházejí z předpokladu, že členem právnické osoby se stane 100% nájemníků. Vzhledem k tomu, že budou prodávány celé technologické celky, nikoli jednotlivé bytové jednotky, bude do ceny technologického celku zahrnuta také cena těch bytových jednotek, jejichž nájemníci nebudou mít zájem stát se členy právnické osoby. Tito nájemníci se pak stanou nájemníky právnické osoby za týchž podmínek, které mají doposud sjednány nájemní smlouvou s městskou částí. Členové právnické osoby se pak stanou spoluvlastníky těchto bytových jednotek.

Technologické celky, u nichž nebude naplněna podmínka zájmu alespoň 70% nájemníků o koupi, nebudou prodávány a zůstanou ve vlastnictví, resp.ve správě městské části.

Kde se informovat.

Vzhledem ke stanovenému harmonogramu dalšího postupu doporučujeme nájemníkům dotčených technologických celků, aby vyčkali na doručení kvalifikované nabídky od firmy Centra, případně sledovali informace na internetových stránkách městské části. Některé neoficiálně šířené informace jsou zavádějící, někdy i nepravdivé. Společnost Centra zřizuje kontaktní kancelář, která ja zatím pro veřejnost v provozu v pondělí 9–11, 13–17 a ve středu 9–11, 13–18 na telefonních číslech 251 119 444 nebo 251 119 445 nebo na e-mailu: s.kubikova@central.cz. Adresy budou upřesněny v příštím čísle.

Odbor majetkový a investiční ÚMČ Praha 13