Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání Zastupitelstva a Rady MČ Praha 13

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro.

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.

 • SCHVÁLILO
  rozpočet MČ Praha 13 na rok 2006 (viz články na s. 6)
 • ULOŽILO
  správcovským firmám čerpat náklady v roce 2006, pouze do výše skutečně vybraných příjmů
 • ZRUŠILO
  provizorium rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2006 schválené usnesením č. 390 zastupitelstva MČ ze 7.12. 2005
 • POVĚŘILO
  Radu MČ Praha 13 provádět jednotlivé rozpočtové změny formou rozpočtových opatření v roce 2006 bez stanovení výše limitu a podávat průběžné informace o těchto opatřeních Zastupitelstvu MČ Praha 13
 • SCHVÁLILO
  převod movitého majetku v celkové výši 2 035 422 Kč z MČ Praha 13 na Středisko sociálních služeb na základě smlouvy o bezúplatném převodu
 • SCHVÁLILO
  odprodej výpočetní techniky v celkové pořizovací ceně 437 300 Kč za symbolickou cenu 1 Kč za kus Zvláštní škole a Pomocné škole Lužiny  
 • DELEGOVALO
  za MČ Praha 13 na mimořádnou valnou hromadu Společnosti Západního Města,
  a. s., konanou dne 27. 2. 2006, pana RNDr. Miloše Gregara 
 • VZALO na vědomí
  informaci starosty o realizaci přípravy prodeje bytových domů a o odhadních cenách prvních deseti technologických celků určených k prodeji. Tyto odhady a další budou podle harmonogramu postupně zveřejňovány na internetové stránce MČ Praha 13
   
   

Rada MČ Praha 13 mj.

 • SCHVÁLILA
  s výstavbou prodejní haly koberců Breno a autosalonu Mercedes v areálu Konstruktiva Transtechnik za podmínky, že architektonické a barevné řešení objektu bude konzultováno na Odboru stavebním a že bude uzavřena smlouva o výsadbě zeleně na území Prahy 13
 • SOUHLASILA
  s předloženým řešením rozšíření nájezdu na komunikaci Jeremiášovu s tím, že jde o dočasné řešení do doby realizace Jinočanské spojky. Souhlas byl vydán v zájmu zvýšení bezpečnosti provozu v této části komunikace
 • SOUHLASILA
  s výstavbou ubytovacího zařízení v ulici Za Lužinami za podmínky, že bude uzavřena smlouva o výsadbě zeleně na území Prahy 13
 • SOUHLASILA
  s vyvěšením tibetské vlajky na budově radnice MČ Praha 13 dne 10. března 2006
 • VZALA na vědomí
  uskutečnění 15. letního tábora pro děti ze sociálně slabých a dysfunkčních rodin, pořádaného Odborem sociální péče a zdravotnictví a schválila smlouvu o ubytování, stravování a dopravě související s uskutečněním tábora

Zpracovala Ivana Svobodová, OKS