Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Chováte včely?

Podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, a vyhlášky č. 327/2004 Sb., o ochraně zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organizmů při použití přípravků na ochranu rostlin, je chovatel povinen každý rok do konce února písemně oznámit umístění trvalých stanovišť včelstev. Změny stanovišť, včetně kočovných, musí písemně oznámit nejpozději pět dnů před jejich přemístěním (je dobré přiložit i situační náčrtek, zvláště bude-li umístění mimo zástavbu obce). Pokud to nějaký včelař ještě neučinil, měl by zjednat nápravu. Důvodem opatření je centralizace údajů potřebných při případném použití chemických přípravků na ošetření porostů nebo jiných látek, které by mohly mít za následek úhyn rojů. Oznámení zasílejte na ÚMČ, odbor životního prostředí.

Více J. Fuglík na tel. 235 011 497, fuglikj@p13.mepnet.cz.