Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Prusíkova ulice

Prusíkova ulice

Internista MUDr. Bohumil Prusík, budovatel naší moderní kardiologie a angiologie (obor léčení tepen, žil a lymfatických cév), pocházel z Klatov. Narodil se 26. května 1886. Medicínská studia v Praze završil promocí r. 1910 na Lékařské fakultě UK. Ještě jako asistent prof. Thomayera za svého studijního pobytu v Londýně r. 1912 koupil a přivezl do Čech první elektrokardiograf od firmy Edelmann. Na práci s EKG pak zaučoval další lékaře. V roce 1923 rovněž poprvé v ČSR použil inzulín pro léčení diabetického komatu. Na klinice i v soukromé praxi uplatňoval nové diagnostické a terapeutické postupy - arteriografii, kapilaroskopii, mikrometodu ke stanovení koncentrace glukózy v krvi, ale vlajkovou lodí jeho celoživotní práce byla péče o pacienty s kardiovaskulárními problémy. Od léta 1939 působil na interním odd. vinohradské nemocnice, do roku 1945 stál v čele Spolku českých lékařů. V letech 1945-58 byl přednostou IV. interní kliniky Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze, řídil i zdejší angiologickou laboratoř. Prusíkův vědecký odkaz tvoří 200 prací v odborném tisku, knihy v oboru vnitřního lékařství, např. Nemoci plic a pohrudnice (1947), Nemoci srdce a cév (1956), Nemoci končetinových cév v klinické praxi (1959). Univerzitní profesor MUDr. B. Prusík, DrSc. zemřel ve věku 78 let v Mariánských Lázních. Jeho jméno kromě naší ulice na Velké Ohradě nese i lázeňský ústav a hlavní léčivý pramen v Konstantinových Lázních. V paměti kolegů i přátel zůstává jako vysoký, štíhlý, vždy elegantní muž věrný zkušenosti, že jakýkoliv fyzický zásah do zdraví bez vlídné komunikace s nemocným je jen pouhou polovinou pravého léčení.

Z archivu Rodopisné revue připravil Miloslav Trnka