Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro.

 

RADA MČ PRAHA 13 mj.

 • VZALA NA VĚDOMÍ
  dokumentaci vlivů na životní prostředí záměru Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně zpracovanou dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, po zapracování připomínek odboru životního prostředí, odboru dopravy a odboru stavebního a dále uplatňuje tyto připomínky:
  1. zákaz nočních letů nákladní dopravy a omezení celkového počtu nočních letů z důvodu snížení hlukové zátěže
  2. požaduje komplexně posoudit vliv spadu organických látek z letecké dopravy na zdravotní stav obyvatel
   
 • SCHVÁLILA
  - výběr nejvhodnější nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky KD Mlejn – interiér – divadelní technologie, která byla
  podaná uchazečemspol. Gradior, spol. s r.o., neboť nabídka tohoto uchazeče byla dle předemzveřejněných hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvýhodnější
  - návrh smlouvy o dílo spol. Gradior, spol. s r.o.
   
 • SCHVÁLILA
  návrh nařízení, kterým se vydává integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace hl. m. Praha pro období let 2010-2012
   
 • SOUHLASILA
  se snížením ceny vstupného na Školní zimní stadion Bronzová 1387/37 pro seniory takto: za 3 hodiny 25 Kč, za 2 hodiny 20 Kč za 1 hodinu 15 Kč
   
 • VYSLOVILA
  poděkování členům Sborů dobrovolných hasičů Stodůlky a Třebonice za pomoc při odstraňování sněhové kalamity na území MČ Praha 13
  a
 • SOUHLASILA
  s přiznáním mimořádné odměny členům SDH Stodůlky a Třebonice, kteří se podíleli na odstraňování sněhu na území MČ Praha 13.

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS