Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Volby do poslanecké sněmovny budou v květnu

Jak již jistě víte ze sdělovacích prostředků, vyhlásil prezident republiky volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volby se budou konat ve dnech 28. a 29. května 2010. Bližší informace přineseme v dalších číslech našeho časopisu. Upozorňujeme na to, že pokud nebudete moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu jste zapsáni,můžete ode dne vyhlášení voleb (tedy již nyní) požádat o vydání tzv. voličského průkazu. Žádosti o vydání voličských průkazů přijímá sl. Andrea Koppová, č. dveří 433 ve 3. patře ÚMČ Praha 13 a v její nepřítomnosti paní Pavla Herychová, č. dveří 426. O vydání voličského průkazu lze požádat buď osobně po prokázání totožnosti nebo formou písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem voliče. Bližší informace získáte na tel. 235 011 317 nebo 235 011 314.

Jana Dvořáková, ved. občansko-správního odboru