Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Další pozitivní posun v parkování na Velké Ohradě

Další pozitivní posun v parkování na Velké Ohradě

Že zaparkovat ve večerních hodinách na Velké Ohradě je umění, to ví každý, kdo to někdy zkusil. Také je všeobecně známé, že je to problém dlouhodobý, který nemá žádné snadné řešení. Pokud někdo tvrdí, že ví, jak jednoduše a levně vyřešit parkování na Velké Ohradě, patrně nemá dost informací nebo je snílek. Nedostatek parkovacíchmíst na tomto sídlišti je dán historicky – při projektování sídliště v době minulého režimu byl velmi podceněn počet aut provozovaných budoucími obyvateli sídliště a tehdejší funkcionáři si navíc vynutili u projektantů zvýšení počtu pater, aby bylo v domech více bytů. Parkovací plochy tak byly a jsou značně poddimenzované.

Problémy s parkováním jsou samozřejmě nejen na Velké Ohradě, ale také na Lužinách a ve Stodůlkách, stejně jako na všech ostatních pražských sídlištích. V okolí stanic metra je to zčásti způsobeno řidiči ze středočeských obcí, kteří dojíždějí do Prahy do zaměstnání, parkují v okrajových městských částech a do centra pokračují metrem. Tento problém lze eliminovat jednak výstavbou parkovišť P+R, kterou podporujeme, je však plně v kompetenci hl. města Prahy, a za druhé vytvořením placených parkovacích zón, kde budou moci parkovat pouze místní obyvatelé – držitelé parkovacích karet. Takovéto opatření připravuje radnice Prahy 13 pro blízké okolí stanic metra Stodůlky, Luka, Lužiny a Hůrka. Rozhodně se nebude týkat Velké Ohrady, kde mimopražští řidiči neparkují. Rozsah parkovacích zón bude teprve stanoven. Konkrétní termín zřízení parkovacích zón se bude odvíjet od jednání se sousedními městskými částmi – Prahou 5 a Prahou 6 – a zejména s Magistrátem hl. města Prahy, protože parkovací zóny mohou být vyhlášeny jedině vyhláškou hl. města Prahy, tedy nikoli rozhodnutím městské části. O vývoji situace vás budeme včas informovat.

Připravovaná výstavba parkovacích ploch – červeně terasy pro 99 aut,modře pás pro 26 autVraťme se ale k Velké Ohradě. Je jasné, že na sídlišti obklopeném ze všech stran buď starou zástavbou, soukromými pozemky nebo přírodní rezervací, není mnoho možností, jak parkování řešit. V této souvislosti se často mluví o potřebě postavit parkovací domy. Jenže u parkovacího domu je kromě vysoké ceny parkovacího stání nevýhodou také to, že vyhovuje jen lidem z nejbližšího okolí. Každý totiž samozřejmě chce mít auto před svým domem a ne platit si drahé místo na druhé straně sídliště. Vedení Prahy 13 se proto rozhodlo postupně zlepšovat situaci menšími projekty na různých místech lokality.

V roce 2010 bylo mezi ulicemi Tlumačovská a Janského na severní straně sídliště, směrem k Malé Ohradě, vybudováno parkoviště, které přineslo 88 nových parkovacích míst. Dalších 60 míst vzniklo stavební úpravou podélných stání na několika místech podél okružní ulice Janského, která byla za pomoci opěrných zdí z košů plněných kamenivem přeměněna na kolmá. Tato změna navíc zlepšila průjezdnost ulice Janského, protože kolmé parkovací plochy leží mimo komunikaci.

V loňském roce bylo vytvořeno dalších 30 parkovacích stání podél ulice Tlumačovská - v západní části 13 šikmých stání, v úseku stávající opěrné zídky podél jižní strany Tlumačovské vzniklo 17 stání. Podél opěrné zdi byl vybudován nový chodník navazující na stávající chodníky. Ulice Tlumačovská a Janského byly propojeny dvoumetrovým chodníkem pro pěší s vyrovnávacím schodištěm. Stavba byla zkolaudována v prosinci 2011.

V letošním roce bude dokončena výstavba dalších parkovacích míst podél jižního úseku Janského, na které již bylo vydáno stavební povolení. Přibližně proti Kurzově ulici bude ulice Janského rozšířena o živičný parkovací pás s kolmým stáním pro 26 osobních automobilů. Okraj pásu bude zajištěn opěrnou stěnou z gabionových košů.

Několik desítek parkovacích míst bude postupně vznikat úpravou komunikací uvnitř sídliště, kde parkovací místa nejvíce chybí. Tyto úpravy ale nepřinesou zásadní změnu a navíc jsou poměrně finančně náročné. Hlavní město připravuje podél ulice Červeňanského vybudování zálivů s kolmým stáním.

Vizualizace parkovacích teras nad ulicí KlausovaHlavním letošním přínosem pro parkování na Velké Ohradě ale bude výstavba parkovacích ploch ve svahu mezi ulicemi Janského a Klausova, tedy nad ZŠ Klausova, přibližně mezi ulicemi Prusíkova a Kurzova. Plocha s kapacitou 99 míst bude rozdělena do dvou teras. Horní terasa bude mít 43 kolmých stání, přístupných přímo z ulice Janského. Spodní terasa má 56 stání, příjezd na ni umožní dvoupruhová šikmá rampa. Přístup pěším zajistí dvě vnější schodiště a soustava pěších ramp. Přilehlé nezpevněné plochy budou rekultivovány a osázeny zelení v parkové úpravě. Samotná výstavba ploch by měla být realizována ve druhé polovině letošního roku. O dopravních opatřeních před zahájením stavby vás budeme ve STOPu informovat.

Samuel Truschka

 

 

Plánované výdaje a investice Prahy 13 v roce 2012

Zastupitelstvo Prahy 13 schválilo 1. února na svém prvním letošním zasedání rozpočet městské části na rok 2012. Stejně jako v loňském roce jsme mohli rozpočet schválit až počátkem tohoto roku, protože bylo nutno počkat na schválení státního rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy. Z tohoto důvodu jsme museli v lednu hospodařit v rámci tzv. rozpočtového provizoria.

Rozpočet na rok 2012 počítá s výdaji ve výši 346,5 milionu korun. Do této částky je také zahrnuto financování splátky úvěru na stavbu naší radnice ve výši 11,6 milionu korun.

V příjmové stránce rozpočtu se promítají zejména dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. města Prahy, dále pak prostředky z převodů z vlastní hospodářské činnosti (např. z nájmů nebytových prostor). Součet těchto tří částek činí 282,7 milionu korun. Dotace od hlavního města Prahy měly být původně výrazně nižší. Po dlouhých jednáních městské části s magistrátem se nám však podařilo, že hl. město přehodnotilo kritéria pro rozdělování dotací a Praha 13 dostala o přibližně 40 milionů více než v předchozím roce. Další část příjmové části rozpočtu tvoří předpokládané daňové a nedaňové příjmy ve výši 63,8 milionu korun (např. správní poplatky, místní poplatky apod.).
Ve výdajové stránce rozpočtu na rok 2012 se počítá s téměř 318 miliony neinvestičních výdajů a více než 17 miliony na investice.

Podrobný rozpočet je k dispozici na internetových stránkách naší městské části. Na tomto místě tedy zmíním jen některé jeho položky. Do oblasti školství půjde celkem téměř 76 milionů korun. Na životní prostředí je vyčleněno necelých 50 milionů korun. Většina z této částky, téměř 47 milionů korun, bude vydána na provozní výdaje – na údržbu zeleně, chodníků, vodních ploch, likvidaci nepovolených skládek a na deratizaci. Přibližně 2,5 milionu korun utratíme za obnovu herních prvků některých dětských hřišť. Částka ve výši přibližně 6,6 milionu bude čerpána na zimní údržbu, úklid a opravy komunikací a na dopravní značení. Na provoz Střediska sociálních služeb Prahy 13 bude poskytnut příspěvek 4,6 milionu korun.

Rád bych se zde zmínil o hlavních investičních akcích letošního roku. Nejvýznamnější z nich je revitalizace budov všech tří poliklinik na našem území, tedy polikliniky Lípa Centrum v Nových Butovicích, polikliniky Hostinského ve Stodůlkách a polikliniky Janského na Velké Ohradě. Všechny tři budovy budou kompletně zatepleny, proběhne výměna oken, dveří a rekonstrukce střech. Podrobněji již se o tom psalo v listopadovém STOPu. V současné době je již na všechny tři stavby vydáno stavební povolení, proběhla veřejná zakázka na stavební práce a byli vybráni dodavatelé stavby. Lze tedy říci, že s příchodem jarního počasí bude možné rekonstrukce zahájit. Stavební práce budou probíhat tak, že dojde jen k minimálnímu omezení provozu zdravotnických zařízení, v podstatě jen ve chvíli, kdy se budou v konkrétních místnostech měnit okna a dveře. Předpokládá se, že všechny polikliniky by měly být zatepleny v průběhu tohoto roku.

Další důležitou plánovanou akcí je výstavba nových parkovacích ploch na sídlišti Velká Ohrada, která bude probíhat ve druhé polovině roku. Podrobnosti najdete v článku na vedlejší straně.

V rámci projektu Bezpečná Praha 13 také připravujeme rozšíření kamerového systému. Smyslem projektu je především prevence kriminality. O zvýšení počtu míst, která budou pod dohledem kamer, usilujeme již delší dobu, žádají nás o to občané i občanská sdružení. Se záměrem již souhlasilo i zastupitelstvo městské části a má naši podporu. Rozšíření kamerového systému máme zakotveno v programovém prohlášení rady a ve strategii rozvoje městské části. První fáze proběhla v souběhu se zateplováním plášťů školních budov.Ty byly osazeny vnějším kamerovým systémem, jehož úkolem je ochránit budovy a fasády škol, ale také pomoci zajistit veřejný pořádek v okolí škol.

V další fázi je navrhováno přibližně 150 kamer, které by měly být umístěny na budovách městské části (hasičská zbrojnice, poliklinika Lípa,Dům pro seniory Lukáš, Kulturní důmMlejn apod.), ale také na bytových domech v exponovaných místech. V současné době je celý projekt ve stadiu investičního záměru. V průběhu dubna nebo května proběhne veřejná zakázka na zpracování podrobného projektu. Ten bude připravován v úzké spolupráci s Policií ČR aMěstskou policií.Teprve poté bude vyhlášena veřejná zakázka na dodavatele kamerového systému. Předpokládáme, že realizace projektu by mohla proběhnout na podzim a v části roku 2013.

Naším hlavním záměrem je, aby kamerový systém v Praze 13 byl zahrnut do Městského kamerového systému hl. m. Prahy, a aby dohled zajišťovala Městská policie. V tomto smyslu jsem oslovil primátora hl. města Prahy a dále v této věci jednáme. Připravujeme také další etapu dostavby Školního zimního stadionu Bronzová.Na stole máme nyní několik variant, jak rozsáhlé, a tedy jak finančně náročné, by stavební práce měly být.Tyto návrhy budou předloženy k rozhodnutí dubnovému zasedání zastupitelstva. Rádi bychom vlastní stavební práce realizovali v průběhu léta a podzimu, aby bylo možno od začátku následující zimní sezony opět bruslit.

Čas od času dostáváme dotazy, jak to dopadlo s finančními prostředky, které jsme v roce 2010 svěřili ke zhodnocení společnosti Key Investments. Přestože média věnovala této otázce velkou pozornost, rád zde zopakuji, že Praha 13 získala vloni díky dobře ošetřené smlouvě, jako jediná ze všech městských částí, které se společností Key Investments investovaly, zpět celou investovanou částku včetně garantovaného výnosu, tedy přibližně 207 milionů korun. O této skutečnosti už ale média tak masivně neinformovala. Tyto prostředky máme v rezervě a chceme je využít na nákup menších startovacích bytů pro mladé rodiny. O tomto záměru vás budeme informovat v některém z příštích čísel STOPu.

Dovolte, abych vám závěrem popřál hezké jaro. Budu moc rád, když budete v Praze 13 spokojeni.

David Vodrážka, starosta Prahy 13