Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rada MČ Praha 13 mj.

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

 

Rada MČ Praha 13 mj.

 

SCHVÁLILA

1. Konzervativní přístup pro realizaci dalšího nakládání s peněžními prostředky, tj. peněžní trh v ČR
2. Diverzifikaci rizika
a) v úložkách s maximální disponibilitou s peněžními prostředky
b) úložky provádět minimálně u třech peněžních ústavů, kterými mohou být: Česká spořitelna, Komerční banka, UniCredit Bank, PPF banka
3. Ke zhodnocení použít jako dosud maximálně částku 1 200 mil. Kč
a

 

SCHVÁLILA

převést částku ve výši do 100 mil. Kč z UniCredit bank do Komerční banky (změna úročení z 1,15 % p.a. na 1,40 % p.a.)

 

SOUHLASILA

s umístěním výjimečně přípustné stavby výstavba pozemní komunikace, nový výjezd z areálu Bezpečnostní informační služby na Rozvadovskou spojku, Praha 5 ve funkční ploše IZ – izolační zeleň, za podmínky, že veškeré náklady na přeložky inženýrských sítí uhradí žadatel – BIS

 

JMENOVALA

nové personální obsazení umísťovací komise Rady MČ Praha 13: předsedou komise: Aleše Marečka, zástupce starosty, členy komise: Ing. Vítězslava Panochu, člena Rady MČ Praha 13, Mgr. Evu Montgomeryovou, členku Rady MČ Praha 13, MUDr. Evu Zídkovou, lékařku – kardiologa, Mgr. Helenu Hájkovou, vedoucí odboru OSPZ Prahy 13, Lenku Kotkovou, DiS., členku  Zastupitelstva MČ Praha 13, tajemnicí komise: Bc. Lucii Bezděkovou, asistentku zástupce starosty

 

SCHVÁLILA

a vyhlašuje podmínky pro udělení grantů v oblasti kultury, sportu a využití volného času pro rok 2013
a

 

JMENOVALA

komisi pro rozdělení těchto grantů ve složení: předseda: Petr Zeman, členové komise: Ing. David Vodrážka, David Zelený, Aleš Mareček, Ing. Vítězslav Panocha tajemník komise: Bohdan Pardubický, asistent zástupce starosty

 

NESOUHLASILA

s pronájmem části pozemku parc. č. 151/307, v k. ú. Stodůlky, společnosti ContiTrade Services, s.r.o.

 

 

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.

 

SCHVÁLILO

a) návrh rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2013 v těchto navrhovaných objemech:

Příjmy:
– Daňové příjmy: 46 330 000 Kč
– Nedaňové příjmy: 5 040 000 Kč
– Transfery: 276 849 600 Kč
– Investiční 0 Kč

Celkem příjmy: 328 219 600 Kč
Příjmy včetně financování: 328 219 600 Kč

Výdaje:
– Neinvestiční výdaje: 296 639 900 Kč
– Investiční výdaje: 19 966 800 Kč
Celkem výdaje: 316 606 700 Kč
Financování: 11 612 900 Kč

Výdaje včetně financování: 328 219 600 Kč
Přebytek: 11 612 900 Kč

 

SCHVÁLILO

předložený materiál Rozpočtový výhled MČ Praha 13 na roky 2014 – 2018

 

NESCHVÁLILO

návrh členů ZMČ P13, klubu zastupitelů za stranu TOP 09, na zveřejňování důvodových zpráv k usnesením RMČ P13 v digitální podobě na webových stránkách MČ

 

SOUHLASILO

s předložením projektové žádosti Digitalizace archivu stavebního úřadu s celkovým rozpočtem do maximální výše 9 mil. Kč v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost
a

 

SCHVÁLILO

poskytnutí 7,5 % podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu MČ Praha 13, tj. maximálně 675.000 Kč, a financování nezpůsobilých výdajů projektu

 

SOUHLASILO

s předložením projektové žádosti Interaktivní úřední deska s celkovým rozpočtem do maximální výše 1.600.000 Kč v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost
a

 

SCHVÁLILO

poskytnutí 7,5 % podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu městské části Praha 13, tj. maximálně 120.000 Kč, a financování nezpůsobilých výdajů projektu

 

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS