Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápis do mateřských škol

Zápis do mateřských škol

Termín zápisu do mateřských škol pro školní rok 2013/2014 byl v regionu Prahy 13 stanoven takto:

  • 11. dubna 2013 od 13 do 17 hodin vydávání přihlášek
  • 25. dubna 2013 od 13 do 17 hodin příjem vyplněných přihlášek

Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

 

 

 

Zápis do Církevní mateřské školy Srdíčko

Zápis do CMŠ Srdíčko, Podpěrova 1879/2, Lužiny, proběhne ve středu 20. března od 14.00 do 17.00 hodin v prostorách mateřské školy. Rodič, popř. zákonný zástupce s sebou přinese občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou přihlášku do CMŠ Srdíčko, kterou si může vytisknout z webových stránek www.cms-srdicko.cz nebo vyzvednout v kanceláři školy. Zapisované dítě rodič přivede k zápisu.

Eva Kuchyňková, ředitelka školy

 

 

 

Poděkování za pomoc při organizaci voleb

Ráda bych touto cestou poděkovala všem členům okrskových volebních komisí a všem pracovníkům úřadu, kteří se v lednu podíleli na přípravě a průběhu první přímé volby prezidenta republiky. Díky skvělé spolupráci všech zúčastněných proběhly volby a zpracování výsledků hladce a bez problémů. Děkuji.

Kateřina Černá, tajemnice Úřadu MČ Praha 13

 

 

 

Náhrada škody při úrazu na chodníku

Dojde-li ke zranění na zledovatělé pěší komunikaci, může občan uplatňovat náhradu způsobené škody na vlastníkovi pozemku (dle listu vlastnictví), který podle novely zákona o pozemních komunikacích z roku 2009 za stav chodníku odpovídá. V žádosti o náhradu vzniklé škody způsobené úrazem na chodníku je nutné přesně uvést den, hodinu, místo úrazu a typ zranění. K žádosti se přikládá kopie lékařské zprávy, kontakt na případného svědka události, event. fotodokumentace a mapa s přesným zakreslením místa, kde došlo k úrazu, aby bylo zřejmé, kdo je vlastníkem pozemku. Vlastníkem pozemků na území Prahy 13 není jen městská část, ale i hlavní město Praha nebo soukromí vlastníci. Mapu je možné získat na našem úřadě nebo na internetu v katastru nemovitostí.

Jde-li o pozemek v majetku nebo ve správě MČ Praha 13, je třeba se obrátit na odbor majetkový bytový a investiční, Sluneční nám. 2580/13, tel. 235 011 211, e-mail: RihovaD@p13.mepnet.cz. Pokud jde o pozemek hl. města, je nutné se obrátit na Magistrát hl. m. Prahy, odbor správy majetku, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1.

Danuše Říhová, odbor majetkový bytový a investiční