Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nespravedlivé výpovědi se můžete bránit

Zaměstnavatel se rozhodl v naší firmě propouštět. Vybral si pár zaměstnanců a s většinou z nich rozvázal pracovní poměr dohodou. Já jsem jeho návrh odmítl, protože živím rodinu a nejsem si jist, zda bych rychle našel novou práci. Od té doby mám v práci velké problémy. Vše vyvrcholilo asi před dvěma týdny, kdy jsem byl zaměstnavatelem osočen, že mou vinou byly poškozeny na pracovišti nějaké věci. Věci ale byly poškozeny někým jiným, já jsem s tím neměl co společného. Zaměstnavatel mi přesto dal výpověď pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, protože si myslí, že jsem měl své spolupracovníky hlídat. Dělá teď ze mě odstrašující případ pro ostatní, kteří se rozhodli pracovní poměr neukončit. Co mám dělat?

Z Vašeho popisu je zřejmé, že zaměstnavatel s Vámi ukončil pracovní poměr dle ust. § 52 písm. g) zákoníku práce. Zaměstnavatel měl ovšem ve výpovědi jasně uvést skutečnosti, ve kterých spatřuje porušení „pracovní kázně“ (právě tento termín zákon dříve užíval). Předpokládejme, že se tak stalo. Typickým příkladem porušení pracovní kázně je požívání alkoholu a jiných návykových látek na pracovišti či neomluvená absence. Jako zaměstnanec jste opravdu povinen řádně hospodařit s prostředky svěřenými Vám zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. To však samozřejmě neznamená, že by každé menší porušení povinností mělo být důvodem ke skončení pracovního poměru. I kdyby došlo z Vaší strany k porušení povinností zaměstnance, toto porušení by muselo být tak závažné a intenzivní, aby mu umožňovalo použít bez pochybností ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce. Domníváte-li se, že zaměstnavatel tak činil spíše pro výstrahu ostatním, neadekvátně prokázané situaci a tedy neplatně, oznamte zaměstnavateli písemně, že trváte na dalším zaměstnávání.

V dalším kroku doporučuji obrátit se na advokáta, aby Vám pomohl připravit žalobu na určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru. Tato žaloba musí být soudu podána ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit. V této žalobě se budete domáhat i náhrady mzdy za dobu, kdy nemůžete pokračovat v práci, nebo do doby, než dojde k platnému skončení pracovního poměru.

Mgr. Jan Houser, advokát AK ROTT s. r. o.,
Musílkova 1311/5e, www.akrott.eu, jan.houser@akrott.eu, tel. 235 318 118