Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zamezení volného parkování na střeše objektu Garáže Archeologická

Jistě jste zaznamenali problém, který eskaloval v únoru tohoto roku, kdy byla na střechu objektu Garáže Archeologická nainstalována vjezdová brána, která zabraňuje bezplatnému volnému parkování. Tuto bránu zde umístila společnost RG Parking, s.r.o., aniž by na to dopředu upozornila jak Společenství vlastníků objektu Garáže Archeologická, tak městskou část Praha 13.

K zamezení vjezdu na střechu objektu garáží a k instalaci brány došlo v úterý 13. února. Jakmile se vedení radnice o této nepříjemné a nenadálé situaci dozvědělo, okamžitě zainteresovalo právní oddělení. Z právního výkladu jasně vyplývá, že uvedená společnost tento krok učinila v rozporu s rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5, který byl vydán v roce 2010.

Po tomto zjištění jsme ve středu 14. února svolali jednání se Společenstvím vlastníků objektu Garáže Archeologická. Z celého jednání jednoznačně vyplynulo, že SVJ Garáže Archeologická nevydalo žádné souhlasné stanovisko s instalací vjezdové brány na svém majetku, ani nebylo požádáno ze strany společnosti RG Parking o umožnění instalace brány, včetně napojení na zdroj elektrické energie.

Geneze problému

Pozemky nacházející se pod nemovitostí Garáže Archeologická jsou v majetku městské části Praha 13 a byly pronajaty na základě nájemní smlouvy, a to na dobu 30 let. Pozemky byly pronajaty k dočasnému užívání s tím, že nájemce je využije pro realizaci stavby Hromadné patrové garáže Praha 5. Tehdejší nájemce, tedy společnost RG Parking, se v této smlouvě mimo jiné zavázal k tomu, že bude parkování na střeše nemovitosti bezplatné a volně přístupné třetím osobám.

Tehdejší nájemce však už dříve nerespektoval úmluvy sjednané v nájemní smlouvě a v roce 2009 zamezil vjezdu na střechu budovy. Tehdy to odůvodnil tím, že parkoviště na střeše budovy bude uzavřeno  z důvodu poškození vjezdu a nutnosti jeho opravy. Podle posudku vypracovaného znalcem z oboru stavebnictví však nemělo toto poškození žádnou souvislost se statickou stabilitou objektu a nemohlo tak být argumentem pro uzavření parkoviště třetím osobám.

Přestože městská část Praha 13 po dohodě se společností RG Parking na své náklady provedla opravu, tehdejší nájemce objektu parkovací plochu v rozporu s ujedáním třetím osobám nezpřístupnil. Toto jednání dovedlo MČ Praha 13 až k žalobě, která byla podána v roce 2009. Obvodní soud pro Prahu 5 rozhodl v květnu 2010 o tom, že tehdejší nájemce je povinen umožnit bezplatné a volně přístupné parkování třetím osobám na střeše budovy Garáže Archeologická.

Společnost RG Parking tedy svým nynějším jednáním naprosto nerespektuje dříve vydané soudní rozhodnutí, jehož právní moc nastala dne 21. března 2011.

Kroky vedoucí k nápravě

Po společném jednání s SVJ Garáže Archeologická byla společnost RG Parking 14. února oficiálně vyzvána k okamžitému odstranění vjezdové brány, která brání našim občanům v bezplatném parkování. K naší výzvě se přidal také současný vlastník objektu – SVJ Garáže Archeologická prostřednictvím svého právního zástupce. Tyto výzvy však nebyly reflektovány.

V pondělí 19. února byla vedením MČ Praha 13 svolána mimořádná schůze rady, která celou situaci probrala a rovněž se jednomyslně vyslovila pro využití všech dostupných právních prostředků, aby bylo občanům znovu umožněno bezplatné parkování na střeše objektu. Městská část pověřila externí právní kancelář, aby ji v této věci zastupovala.

Společnost RG Parking dále zabraňuje vjezdu občanům na střechu budovy. Dokonce zveřejnila výzvu informující o zpoplatnění parkování od 1. března 2018. Městská část Praha 13 a vlastník objektu SVJ Garáže Archeologická takové jednání odsuzují a rozhodně nepovažují tento stav za přijatelný. Devadesát osm volných parkovacích míst by mělo být dále zachováno pro potřeby občanů městské části. Jak Praha 13, tak vlastník objektu SVJ Garáže Archeologická využijí veškerých právních prostředků k tomu, aby bylo bezplatné parkoviště znovu zprovozněno v co nejkratší možné době.

Eva Libigerová, Michal Prošek, vedoucí OLP