Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kanalizace v Třebonicích

Pane starosto, na úřední desce byl vyvěšen dokument, který informuje o zahájení územního řízení týkajícího se kanalizace v Třebonicích. Bude tedy stavba kanalizace realizována?

Jednání o vybudování kanalizační sítě v Třebonicích vedeme s investorem, tedy Magistrátem hl. města Prahy, už poměrně dlouhou dobu. Byli jsme ujištěni, že s investicí se počítá, ale stále chyběly finanční prostředky.

Projektantem výstavby splaškové a dešťové kanalizace, včetně rekonstrukce stávajícího vodovodu v Třebonicích, je společnost PUDIS, a.s., která se zhruba v polovině roku 2016 obrátila na naši městskou část s žádostí o součinnost při dopracování projektové dokumentace pro územní řízení. Aby mohl být projekt zpracován, zajistili jsme občanům Třebonic doručení informací o probíhajících projektových pracích včetně všech potřebných dokumentů.

V lednu 2017 jsme se znovu obrátili na magistrát s dotazem na harmonogram příprav stavby. V té době zpracovával Odbor strategických investic MHMP všechny potřebné dokumenty, aby mohlo být zahájeno územní řízení. Tyto dokumenty byly doručeny na náš stavební úřad k projednání a případnému doplnění. Doplnění ze strany investora proběhlo, nic tedy nebránilo tomu, aby mohlo být územní řízení zahájeno. Dalším krokem bude žádost investora o stavební povolení, které bude vydáno s ohledem na skutečnost, zda lze stavbu tak, jak byla navržena, technicky zrealizovat. Důležitým faktem je, že stavba je navržena na pozemcích, jejichž vlastníci souhlasili s jejím umístěním. Nic by tedy nemělo bránit tomu, aby stavba kanalizace v Třebonicích proběhla. O dalším případném vývoji budu občany městské části samozřejmě informovat.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13