Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nekonečné martyrium, které se řeší už roky

Nesnesitelný zápach z výrobny krmiva pro zvířata VAFO Praha, s.r.o., která sídlí v Chrášťanech, dlouhodobě obtěžuje tisíce lidí nejen z Prahy 13. Firma VAFO sice investovala do technologií na odstranění pachů při výrobě už desítky milionů korun, k žádnému výraznému zlepšení ale zatím nedošlo. A oprávněných stížností občanů neubývá. Existuje podle vás účinný postup řešení toho problému?

ANO 2011

Rada MČ se již několikrát zabývala oprávněnými stížnostmi na zápach z provozu firmy VAFO Praha, s.r.o., v Chrášťanech. Jakékoli řešení tohoto problému však musí být postupem zákonným. V zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je definována znečišťující látka, mj. jako „látka, která svou přítomností v ovzduší obtěžuje zápachem“. Je-li občan obtěžován zápachem, měl by podat podnět na odd. ochrany ovzduší pražského OI ČIŽP. Obtěžování zápachem lze regulovat i závaznými podmínkami provozu stanovených v povolení zdroje a provozního řádu, který může stanovit podmínky provozu, vedoucí ke snížení emisí pachových látek. Krajský úřad, případně další oprávněné orgány (krajská hygienická stanice atd.) mohou v povolení zdroje stanovit specifické emisní limity na pachové látky. Pokud provozovatel splňuje všechny podmínky, bude nutné u příslušného orgánu prosadit změnu podmínek v povolení k provozu. Zákon bohužel nestanoví provozovateli tohoto zdroje znečištění povinnost provádět kontinuální měření koncentrace pachových látek v ovzduší, a proto je prokazování obtěžujícího zápachu velmi obtížné.

Michal Drábek, předseda klubu zastupitelů Hnutí ANO 2011

KDU - ČSL a STAN

Nepříjemný zápach z výroby psích granulí v provozovně Chrášťany VAFO Praha trvá dlouho. Při západním větru je cítit až v Nových Butovicích. Všechna dosavadní rozhodnutí a opatření ze strany orgánů státní správy a firmy nevedla k potřebnému výsledku. Kompetentními orgány státní správy k řešení jsou Krajský úřad Středočeského kraje, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje a z hlediska odborného dozorování nad respektováním právních předpisů v oblasti životního prostředí pak Česká inspekce životního prostředí. Dle informací z obce Chrášťany, neměla firma VAFO Praha v září 2018 povinné integrované povolení k provozu. Přesto vyráběla a svojí výrobou zhoršovala životní prostředí a zdraví lidí. Nyní povolení od krajského úřadu již má. Ale to nestanoví limity pro pachové látky. Pokud tedy zápach bude stále přetrvávat, myslíme si, že nezbyde než hájit zájmy občanů z Chrášťan a okolí soudní cestou. Například podáním návrhu na zastavení výroby granulí ve VAFO Praha do doby, než zavede odpovídající technologii.

Jiří Mašek, předseda klubu KDU-ČSL a STAN

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

Stížnosti občanů na zápach z výrobny granulí VAFO Praha neustále přibývají. Starosta se v roce 2017 osobně účastnil jednání na obecním úřadě v Jinočanech, kde bylo společností VAFO přislíbeno, že od března 2018 dojde k instalaci nejmodernější dostupné technologie na trhu k očištění vzduchu od zápachu. Ke zlepšení stavu však došlo pouze částečně. Problém vidíme v tom, že emisní limity pro látky obtěžující zápachem nejsou zákonem nijak stanoveny a nikdo dosud nenavrhnul stanovení těchto emisních limitů. Uvědomujeme si, že plané řeči zde opravdu nepomohou. Společnost VAFO leží na území Středočeského kraje, naše městská část tedy není věcně ani místně příslušná zasáhnout. Vedení Prahy 13 obeslalo všechny orgány, které by mohly problém zápachu účinně řešit. Oficiální dopis s žádostí o vyřešení nepříjemné situace byl odeslán hejtmance Středočeského kraje, primátoru hl. města Prahy, České inspekci životního prostředí, ministerstvu životního prostředí i stavebnímu úřadu v Rudné. Nadále budeme intenzivně požadovat, aby příslušné úřady konaly a zápach již občany Prahy 13 neobtěžoval.

Ludmila Tichá, předsedkyně klubu ODS

TOP 09

Zápach z výrobny krmiv pro zvířata VAFO vnímáme jako zásadní omezení kvality života občanů Prahy 13. Jsme aktivní opozice a k této problematice přistupujeme s plným nasazením našich zastupitelů. V minulosti bylo sepsáno několik petic, které k výsledku nevedly. Při hledání řešení využíváme především své politické zkušenosti a spolupracujeme s kolegy z TOP 09 na MHMP. Vyžádali jsme si od VAFO vyjádření, které považujeme za nedostatečné a účelově zkreslené. Zpráva zmiňuje investici do nejmodernějšího systému likvidace zápachu s účinností 80 % a nepodložené spekulace o jiných zdrojích zápachu. Chybí v ní ale zmínka o nárůstu výroby, a tudíž nelze posoudit, zda má systém dostatečnou kapacitu i na současný objem produkce. Tuto zprávu proto nepovažujeme za skutečnou snahu problém vyřešit. Na řešení budeme spolupracovat se všemi, kteří mají opravdu zájem najít východisko. Jsme připraveni podniknout i takové kroky, které povedou ke zrušení kolaudačního rozhodnutí.

Ivana Todlová, klub TOP 09

ZELENÍ A PIRÁTI PRO 13

Přiznaný objem výroby je dnes cca 70 t denně a VAFO se snaží o rozšíření kapacity na 250 tun! Přestože továrna není na P13, dávno jsou její imise problémem nás všech. Již v červnu 2017 si naše MČ, v reakci na naši interpelaci, vyžádala intervenci Č. insp. živ. prostř. Zároveň spolupracujeme se starostkou sousedního Zličína pí Koropeckou, a oslovili jsme také tehdejší pražskou radní pro ŽP pí Plamínkovou. Úspěchem pro nás všechny pak je, že se Praha v dubnu 2018 přihlásila jako účastník řízení pro integrované povolení. Neboť – přestože zápach není vyřešen ani pro stávající produkci – když VAFO loni v září získalo od kr. úř. SČ kraje povolení na rozšíření výroby, stávající vedení magistrátu se mohlo odvolat k MŽP, které v únoru souhlas zrušilo a vrátilo záležitost zpět k SČK. Protože ze zkušenosti víme, že se nelze spoléhat jen na politiky a úředníky, připravujeme také další kroky v rámci občanského spolku, jehož je naše zastupitelka spoluzakladatelkou. Zároveň jsme v kontaktu s dalšími angažovanými spolky a jednotlivci, z nichž bychom rádi poukazáli na aktivitu smradek.eu. Prosíme, zapojte se!

Jana Horká, Václav Hrdlička – zastupitelé za Zelené a Piráty pro 13