Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Odbor životního prostředí

O to, aby se nám na třináctce dobře žilo, se mimo jiné starají zaměstnanci odboru životního prostředí. Jejich kanceláře se nachází ve čtvrtém patře budovy radnice. Sejít se s nimi a vyřídit řadu záležitostí můžete v úředních hodinách od pondělí do čtvrtka. Vedoucí odboru, paní Jana Gilíková, nám představila pestrou a užitečnou práci svého týmu a my jsme to nejdůležitější shrnuli v následujících řádcích.


Odbor je organizačně rozdělen na dvě oddělení, a to oddělení ochrany životního prostředí a oddělení správy životního prostředí.


První zmiňované vykonává správní činnosti, které má svěřené Statutem hlavního města Prahy na úseku ochrany životního prostředí. Jeho agenda je rozdělena do několika úseků.


Na úseku ochrany přírody a krajiny vydávají zaměstnanci závazná stanoviska ke kácení dřevin včetně uložení přiměřené náhradní výsadby v rámci územních a stavebních řízení. V ostatních případech povolují kácení dřevin opět včetně ukládání náhradní výsadby, přijímají oznámení o kácení dřevin a rozhodují o jeho případném pozastavení, omezení nebo zákazu.


Na úseku ochrany ovzduší je velkým tématem dneška klimatická změna a ochrana klimatu, a tak i naše radnice má zpracován vlastní „Plán zlepšování kvality ovzduší“ na základě klimatického plánu hlavního města Prahy, který se snaží postupně naplňovat. Plán je zpracován do roku 2030 a je zveřejněn na našich webových stránkách.


Na úseku odpadového hospodářství jsou zejména prováděny kontroly odpadového hospodaření firem, které na třináctce sídlí. Kontroluje se,

zda právnické a podnikající fyzické osoby využívají obecní systém pouze na základě písemné smlouvy s obcí, zda mají zajištěno převzetí odpadu, který samy nezpracují, zda vedou evidenci odpadů a další činnosti v souladu se zákonem o odpadech, popř. je možnost zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů v rozporu se zákonem o odpadech.


Zdejší pracovníci se vyjadřují také v rámci stavebních řízení. Do agendy patří také problematika autovraků, které nestojí na pozemních komunikacích. Velké vrásky jim působí také černé skládky, k jejichž likvidaci vyzývají vlastníky pozemků, a ukládání odpadu mimo kontejnery

na komunální i separovaný odpad. 


Častý dotaz občanů, jak a komu platit za komunální odpad, vysvětluje paní vedoucí následovně. Poplatek určuje obecně závazná vyhláška

č. 17/2021 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Podle této vyhlášky se platí za sběrnou nádobu k dané nemovitosti. Poplatek tak platí majitel nebo správce nemovitosti (v naší sídlištní zástavbě jsou to většinou SVJ), kteří přímo uzavírají smlouvu se svozovou společností. K jejich povinnostem patří určit velikost odpadové nádoby a četnost svozu tak, aby se nádoby nepřeplňovaly a nevznikal další nepořádek. Současně je povinností majitele nebo správce nemovitosti zajistit a udržovat pořádek v okolí těchto nádob.


Občané s trvalým pobytem v Praze 13 si na oddělení ochrany životního prostředí mohou také vyřídit rybářský nebo lovecký lístek. Do činnosti tohoto oddělení dále patří také úsek veterinární péče, úsek ochrany zvířat proti týrání, rostlinolékařská péče, úsek lesů a ochrana zemědělského půdního fondu. 


Oddělení správy životního prostředí zajišťuje samosprávné agendy v rámci provozu městské části v oblasti ochrany životního prostředí,

správy zeleně a v oblasti odpadů.


Naše městská část spravuje veřejnou zeleň na přibližně sto devadesáti hektarech ploch, které jsou rozděleny do pěti lokalit: Nové Butovice,

Velká Ohrada, Lužiny, Centrální park a Stodůlky. Jednotlivé lokality mají na starosti pracovníci oddělení, kteří jsou samozřejmě odborně vzdělaní a mají potřebné zkušenosti. O údržbu zeleně se starají odborné zahradnické firmy na základě smluv o komplexní údržbě veřejné zeleně. Jde zejména o zajišťování sečí trávníků, výsadby dřevin, keřů, trvalkových a květinových záhonů, kácení a prořezy dřevin, zálivky, úklid odpadků z ploch veřejné zeleně, zajišťování zimní služby na chodnících, opravy chodníků a mnoho dalších navazujících činností.


Veškeré práce jsou zadávány dle klimatických podmínek daného roku a konkrétní situace v dané lokalitě a následně kontrolovány jednotlivými pracovníky. I když se to občanům občas nezdá, při tak velkém objemu ploch není možné, aby bylo hned na všech místech současně posekáno, zameteno a uklizeno. Systém prací je postupný podle daného harmonogramu, který ovšem ovlivňují právě konkrétní klimatické podmínky. Snahou je, aby případné nedostatky byly minimalizovány, a pokud k nim dojde, tak aby byly rychle napraveny.


Součástí veřejné zeleně jsou samozřejmě také dětská hřiště a sportoviště s tím, že každé takové místo musí splňovat bezpečnostní normy. Z tohoto důvodu také prochází každý rok odbornou autorizovanou kontrolou, po které je-li třeba, odbor zadává podněty k opravám nebo komplexním rekonstrukcím. Ve správě má odbor celkem osmdesát pět dětských hřišť a pětatřicet sportovišť, které udržuje a postupně inovuje. V loňském roce byla největší investiční akcí odboru životního prostředí rekonstrukce a rozšíření skateparku v Mohylové ulici, na kterou letos navazuje rekonstrukce multifunkčního sportovního hřiště na pryžovém povrchu s lezeckou stěnou, na jejíž umístění bude využita stěna tělesa skateparku.


Centrální park spolu s Panskou zahradou tvoří zelenou páteř třináctky a jsou to současně největší parkové plochy mezi sídlišti, které ještě doplňuje Dalejský park v lokalitě Velká Ohrada. Odbor se je snaží rozvíjet a revitalizovat, stejně tak ale i vnitrobloky, dětská hřiště, sportoviště a ostatní místa sloužící k odpočinku občanů. Ve správě má odbor také cyklostezky a městský mobiliář.


K péči o zeleň patří i deratizace. Problém hlodavců a jejich přemnožení je bohužel celopražský. Na jaře a na podzim proto probíhá celoplošná deratizace, kterou jsou povinni provádět všichni vlastníci pozemků a nemovitostí.


Nedílnou součástí práce v odboru je také ekologická osvěta a výchova, hlavně dětí a mládeže. Zaměstnanci pořádají akce jako je třeba Den Země nebo Den stromů, stejně jako ekologicky zaměřená divadelní představení pro děti, která jsou velmi často spojena s nějakou výtvarnou soutěží. Pravidelně se také naše městská část ve spolupráci s dobrovolníky, kterým záleží na prostředí, kde žijí, zapojuje do akce Ukliďme Česko.


Rozsah činností zajišťovaný odborem životního prostředí ať už v přenesené, nebo samostatné činnosti je velice široký, ne o všech činnostech zde mohla být zmínka, ale všichni pracovníci odboru se snaží svoji práci odvádět co nejlépe k prospěchu nás všech a za to jim patří poděkování. 

Andrea Říčková