Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Představujeme radnici

Většinu času zabere mravenčí práce

Odbor majetkový, bytový a investiční vznikl postupným sloučením tří odborů, naposledy byl k 1. dubnu připojen bývalý bytový odbor. Odbor má celkem 24 pracovníků a čtyři oddělení: majetkové, správy bytového fondu prostřednictvím správcovských firem, investic a bytové.

Z názvu těchto oddělení vyplývá, co má odbor na starosti: zabezpečení majetkových záležitostí Prahy 13, řádného disponování s bytovým fondem a nebytovými prostory, koordinaci správy bytového fondu prostřednictvím správcovských firem a oblast investiční výstavby. Jde o typický odbor, který vykonává výhradně samostatnou působnost obce a nevykonává žádnou státní správu v přenesené působnosti.

Majetkové oddělení např. vede evidenci a inventarizaci movitého a nemovitého majetku svěřeného MČ Praha 13, provádí zajištění zápisů do katastru nemovitostí, vyhledává nemovitý majetek vhodný pro převod z vlastnictví státu nebo hlavního města na Prahu 13, zpracovává podklady pro majetkoprávní převody, vyhotovuje kupní, směnné a nájemní smlouvy, zajišťuje majetkoprávní vypořádání restitučních nároků oprávněných osob, zajišťuje agendu spojenou s prodejem bytového fondu, zpracovává stanoviska pro účely stavebního řízení, zajišťuje správu hřbitovů Krteň a Stodůlky, včetně pronájmu hrobů a kolumbárií.

Oddělení správy bytového fondu prostřednictvím SF mimo jiné kontroluje společně s bytovým oddělením a ekonomickým odborem plnění smlouvy o výkonu správy nemovitostí správcovskými firmami, předkládá radě a zastupitelstvu jejich finanční plány, kontroluje čerpání investičních prostředků, posuzuje stavební úpravy bytů, žádosti o výměnu zařizovacích předmětů.
Investiční oddělení zpracovává návrhy programu investiční výstavby, připravuje podklady pro zadání a vyhodnocení veřejných zakázek, zajišťuje výkon investorských činností u staveb, kde je Praha 13 investorem, zajišťuje financování staveb, zpracovává podklady pro dlouhodobé investiční programy a vykonává celou řadu dalších technických úkolů.

Bytové oddělení má stejné úkoly jako bývalý bytový odbor, s jehož činností jsme vás seznamovali v únorovém STOPu.
Na bližší informace jsme se zeptali pana Evžena Mošovského, který je pověřen řízením odboru:

Jak je to s vlastnictvím nemovitostí na území Prahy 13?
Když jde o majetek, není to nikdy jednoduché. Většina pozemků je v soukromých rukou, u těch nezastavěných je to dokonce drtivá většina. Zbylé pozemky patří většinou hlavnímu městu Praze, které část svěřilo do správy Prahy 13, ostatní spravuje přímo nebo prostřednictvím Inženýrské a realitní organizace Praha (IROP). Ve vlastnictví máme například přes 220 budov, z toho 193 obytných.

Které investiční akce městská část právě realizuje?
Asi nejviditelnější akcí je rychle rostoucí stavba Bytového domu Petržílkova vedle radnice, který stavíme ve sdružení s bytovým družstvem. Druhou větší investicí je přestavba budovy Trávníčkova 1746, sloužící pro sociální účely. Po ukončení stavebních prací se tam vrátí jídelna pro seniory, klubovna a školicí středisko a přibudou další sociální služby a zejména 20 malometrážních bytů, které pomohou některým seniorům v tíživé situaci. V létě proběhne stavba nové hasičské zbrojnice v Třebonicích, kterou slíbil pan starosta ke 110. výročí tamním hasičům, a provozního objektu pro hasiče a rybáře na břehu Třebonického rybníka. A konečně připravujeme vybudování občerstvení a sociálního zařízení v Centrálním parku, na které jsme dostali dotaci od magistrátu. Rádi bychom také dokončili zimní stadion, ale zatím nemáme prostředky, takže letos se asi bohužel pokračovat nebude.

Městská část má ve správě také některé komunikace?
Má jich ve správě poměrně hodně – v podstatě téměř všechny ulice ve staré zástavbě, celkem je to zhruba 70 ulic. S tím je samozřejmě spojena nutnost oprav těchto komunikací a zajištění jejich zimní údržby a úklidu. Jenom tuhle zimu od listopadu do března jsme za zimní údržbu našich komunikací zaplatili 950 tisíc a za úklid po zimě 150 tisíc korun.

Jaký je nejsložitější úkol odboru?
Těžko říci, který je nejsložitější. Teď  nás samozřejmě hodně zaměstnává příprava prodeje části bytového fondu. Jinak má každé oddělení své velké úkoly (investiční akce, rekonstrukce bytových domů, příprava exekučních řízení), ale těžiště tvoří velké množství každodenních činností – směny pozemků, zábory, věcná břemena, kontrolní dny na stavbách, spolupráce se správcovskými firmami, výměny bytů, pronájmy nebytových prostor – takže hodně mravenčí práce.

Samuel Truschka


Za jakých podmínek lze využít veřejné prostranství?
Někdy se může stát, že k nějaké činnosti potřebujete využít veřejné prostranství (při stavbě, pořádání akce atd.). Tehdy jste povinni zaplatit poplatek za zábor pozemku. Kromě toho je ale také třeba mít souhlas vlastníka. Jde-li o obecní pozemek, zpravidla s vámi majetkový odbor uzavře smlouvu o pronájmu. Pokud jde o komunikaci nebo zeleň, je třeba mít také vyjádření odboru dopravy resp. životního prostředí. Více na www.praha13.cz v sekci Poradna občana.