Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Blíží se změna dopravních předpisů!

Od 1. července 2006 bude platit nový zákon č. 411/2005 Sb., o silničním provozu, který novelizuje zákon č. 361/2000 Sb., platný v současné době, a přináší řadu zásadních změn.

Bodový systém. Od 1. července 2006, tedy od doby účinnosti nového zákona, má každý stávající řidič své bodové konto s nulovým stavem. Nový držitel řidičského oprávnění získá toto konto dnem získání řidičského průkazu. Pokud řidič poruší dopravní předpisy, policista či obecní strážník jeho jednání vyřeší udělením blokové pokuty či jej zadokumentuje a předá k dalšímu řízení. V obou případech musí do 3 pracovních dnů tuto skutečnost oznámit příslušnému obecnímu úřadu. Tento úřad musí následně do 5 pracovních dnů za konkrétní oznámené porušení předpisů přidělit řidiči na jeho konto příslušný počet bodů. Pokud řidič dosáhne na svém kontě 12 bodů, na rok přichází o řidičský průkaz. Příslušný obecní úřad mu tuto skutečnost písemně oznámí a vyzve jej k odevzdání řidičského průkazu do 5 pracovních dnů ode dne doručení. Podmínkou pro vrácení řidičského průkazu je předložení dokladu o úspěšném přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Po uplynutí 12 měsíců bez spáchání přestupku je každému řidiči snížen stav jeho konta o 4 body. Svůj aktuální stav bodového konta zjistí každý řidič na příslušném obecním úřadě na základě písemné žádosti.

Porušení zákona, za které je přiděleno 7 bodů:

 • řízení motorového vozidla bez patřičného řidičského oprávnění,
 • řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky,
 • odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu dechové zkoušce či lékařskému vyšetření k zjištění ovlivnění alkoholem či jinou návykovou látkou,
 • způsobení dopravní nehody, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví,
 • neoznámení dopravní nehody, ujetí nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody (u dopravních nehod, kde je povinnost oznámit nehodu policii).
  Porušení zákona, za které je přiděleno

6 bodů:

 • předjíždění vozidla v případech, kde je to zákonem zakázáno,
 • jízda v protisměru, otáčení a couvání s vozidlem v místech, kde to není dovoleno,
 • vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno,
 • řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz.

Porušení zákona, za které je přiděleno 5 bodů:

 • řízení motorového vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu,
 • řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti nebo držení platného posudku o zdravotní způsobilosti,
 • překročení povolení rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h při jízdě v obci a o 50 km/h mimo obec,
 • nezastavení vozidla na červený signál semaforu a nezastavení na pokyn osoby oprávněné k řízení provozu.

Porušení zákona, za které jsou přiděleny 4 body:

 • neumožnění chodci bezpečně přejít na přechodu, jeho ohrožení při přecházení, ohrožení chodce při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání,
 • překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky při řízení vozidla podle zákona
  č. 475/2001 Sb.,
 • jízda s vozidlem, které není registrováno v registru silničních vozidel nebo s registrační značkou přidělenou jinému vozidlu.

Porušení zákona, za které jsou přiděleny 3 body:

 • ujetí z místa dopravní nehody, neposkytnutí potřebných údajů pro vyřízení škody ze strany pojišťovny, dalšímu účastníkovi nehody, opuštění místa dopravní nehody (u dopravních nehod, kde není povinnost tuto nehodu oznámit policii),
 • telefonování s držením telefonu při řízení motorového vozidla,
 • překročení povolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více při jízdě v obci a o 30 km/h mimo obec,
 • nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit,
 • ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého,
 • překročení povolených váhových limitů zjištěných při kontrolním vážení vozidla,
 • řízení vozidla pod vlivem alkoholu při zjištěném ovlivnění do 0,3% .

Porušení zákona, za které jsou přiděleny 2 body:

 • nedovolená jízda po tramvajovém pásu,
 • jízda s vozidlem bez připoutání bezpečnostními pásy, nepřipoutání dítěte do dětské autosedačky,
 • neoznačení překážky silničního provozu výstražným trojúhelníkem,
 • porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel,
 • překročení povolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou do 20 km/h při jízdě v obci a do 30 km/h mimo obec.

Porušení zákona, za které je přidělen 1 bod:

 • nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla vozidlem,  které nedosahuje rychlosti nejméně 60 km/h,
 • neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu,
 • jízda s vozidlem bez rozsvícených světel,
 • porušení povinností vyplývajících z dopravních značek zóna s dopravním omezením, obytná a pěší zóna a dále zákazových nebo příkazových značek,
 • neoprávněné užití zvláštního výstražného světla oranžové barvy nebo modré barvy doplněného zvukovým výstražným znamením.

Uvedené informace jsou ve stručné, zjednodušené formě a odpovídají stavu zákona č. 411/2005 Sb. před nabytím jeho účinnosti 1. července 2006. Neobsahují tedy případné změny či doplnění. V zářijovém čísle uvedeme přehled nových sankcí.

por. Ladislav Beránek, preventivně informační
skupina Policie ČR OŘ Praha II