Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Inspektoři stodůlecké gymnázium pochválili

V lednu 2009 proběhla na Gymnáziu Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha ve Stodůlkách kontrola České školní inspekce.

Z inspekční zprávy vyplynulo, že gymnázium patří mezi špičkové střední školy, neboť výsledné hodnocení výchovně-vzdělávacího procesu bylo nadprůměrné. Tím se škola zařadila mezi
7 % škol s nadprůměrným hodnocením. Protokol o státní kontrole zůstal prázdný, neboť nebylo zjištěno žádné pochybení v dodržování právních předpisů o vzdělávání.

Nadstandardně byl především hodnocen průběh vzdělávání a jeho pozitivní prvky – např. projektové vyučování, zařazování problémových metod do výuky, nadstandardní výuka jazyků, výrazná podpora individuálního rozvoje a kritického myšlení žáků, podpora čtenářské i počítačové gramotnosti, komunikativnosti, schopnosti učení a řešení problému. Jako mimořádná byla hodnocena nabídka školních a mimoškolních akcí a efektivní dialog mezi školou a rodiči. Z hospitací v hodinách vyplynulo, že žáci gymnázia projevují při řešení nastolených problémových situací samostatnost a schopnost aktivní spolupráce.

Ve výuce byly posíleny hodiny jazyků, první jazyk – anglický, druhý cizí jazyk – německý, francouzský, španělský. Výuka je kombinovaná s výměnnými pobyty ve francouzském lyceu v Lyonu a německém gymnáziu v Marktredwitzu. Od 4. ročníku je výuka vedena také rodilým mluvčím. Na vyšším stupni gymnázia budou vybrané předměty (Mezinárodní vztahy a Dějepis 20. století) vyučovány v anglickém jazyce.

Pro velký zájem o studium rozhodla ředitelka o otevření dvou tříd 1. ročníku. Třetí kolo přijímacího řízení proběhne 11. června 2009. Přihlášky je možno doručit do 10. 6. 2009.

Škola také nabízí žákům 9. ročníků možnost přestupu do 5. ročníku osmiletého cyklu, tzn. na vyšší stupeň gymnázia.

Kontakty: tel. 251 550 846, info@gymnaziumsmvv.cz.

Podrobné informace na www.gymnaziumstodulky.cz.

-red-