Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Na vodě, pěšky i na kole

Horní nádrž

Na vodě, pěšky i na kole

V minulém dílu seriálu jsme vám představili naše potoky a některé rybníky. Praha 13 je na vodu bohatá. Na Prokopském (Stodůleckém) potoku leží dva malé rybníčky v Panské zahradě a tři velké rybníky v Centrálním parku a Prokopském údolí. Rybníky v Panské zahradě na horním toku mají rozlohu asi 300 a 600 m². Na větším je ostrov se starou vrbou, která vyrostla podruhé, pouze z pařezu. Retenční nádrže v Centrálním parku a v Prokopském údolí byly vybudovány v 80. letech 20. stol. v souvislosti s odvodem dešťové vody z nových sídlišť Stodůlky, Lužiny, Velká Ohrada a Nové Butovice. Nádrže plní vodohospodářskou, chovnou, estetickou i krajinotvornou funkci. Slouží také jako rekreační rybníky uprostřed sídliště. Probíhají zde akce pro veřejnost, podzimní výlovy a v zimě se zde bruslí. Břehová vegetace roste jen v metrovém pásu. V nádržích se chovají cejni a kapři, ale žijí zde také velké exempláře škeble rybniční. Na rybnících žije velké množství vodních ptáků, například kachny divoké, labutě a rackové. Při mohutné výstavbě inženýrských sítí pro sídliště došlo k porušení a odvodnění pramenné oblasti Prokopského potoka a k postupnému vyschnutí horní části toku. Průtočné rybníky v Panské zahradě, v Centrálním parku a pod Albrechtovým vrchem jsou dnes závislé na přítocích dešťové vody z okolních sídlišť. Když je velké sucho, tak voda v rybníkách chybí. Dešťová voda přináší do nádrží nečistoty i velké množství sedimentu, proto se podle potřeby čistí. Z hygienických důvodů nelze doporučit koupání.

Retenční nádrž N1 v Centrálním parku


Nádrž má rozlohu 23 550 m². Revitalizace rybníku a břehů proběhla v roce 2005. Poprvé v historii byla nádrž čištěna od kalů ze dna – po vypuštění z ní bylo v průběhu zimních měsíců 2005 odvezeno cca 6 000 m3 sedimentu. Byl vytvořen ostrůvek, který slouží jako hnízdiště pro vodní ptactvo a další živočichy. To uvítaly hlavně labutě, které jsou tak chráněny při hnízdění před zvědavci. V návaznosti byla provedena oprava narušených břehů. Poprvé v Praze bylo pro jejich stabilizaci vybráno estetické vegetační opevnění z kokosových válců a rohoží, osázených vodními rostlinami. Kvete tu kosatec žlutý, kyprej vrbice, ostřice ostrá. Takové opevnění se osvědčilo v parku v Polské Gdyni. Při další fázi oprav v roce 2010 byl na rybníku vybudován vodotrysk, který je v provozu vždy od začátku května do konce října a spouští se ve dne v každou celou hodinu. Tryskající voda působí esteticky, osvěžuje vzduch a okysličuje vodu pro ryby.

Nepomucký rybník

Nepomucký rybník - retenční nádrž N2 v Centrálním parku


Nádrž má rozlohu 21 950 m2. V okolí retenční nádrže byly provedeny vegetační úpravy v roce 2007. Bylo vysazeno 35 stromů (vrby, olše), keře a mokřadní rostliny na třech místech. Východní břeh oživila směs kvetoucích mokřadních rostlin, např. kosatec žlutý, blatouch bahenní, kyprej vrbice, orobinec úzkolistý, sítiny a ostřice. Nádrž byla revitalizována v roce 2008. Byly opraveny břehy, funkční objekt na hrázi rybníka a odbahněno dno. Rybník také dostal ostrůvek pro hnízdění vodního ptactva. Na rybník pod hrází navazuje umělé koryto – meandr, které je v provozu od května do října a je osázeno vlhkomilnými rostlinami.

Asuán pod Albrechtovým vrchem - retenční nádrž N3


Nádrž má rozlohu 16 120 m² a každým rokem se pravidelně vypouští. V roce 2007 byly v okolí provedeny vegetační úpravy, výsadby stromů, keřů a mokřadních rostlin. Bylo vysázeno 76 stromů a keřů, zejména olše lepkavá a vrba bílá, ale také dub letní, jilm habrolistý, javor mléč, topol osika, třešeň ptačí a různé druhy keřových vrb. U nátoku byly vysázeny mezi vlhkomilné dřeviny kvetoucí mokřadní rostliny, např. kosatec žlutý, blatouch bahenní, kyprej vrbice, orobinec úzkolistý, sítiny a ostřice. Hráz zkrášlila nová alej sedmnácti dubů letních.

Naučné stezky a cyklostezky


Dalejský potok protéká přírodním parkem Prokopské a Dalejské údolí. Území je zajímavé svou geologickou historií. Nepřístupné skály a strže chrání údolí před zničením, takže se zachovaly zbytky původních lesů, stepí a skalní květena. Na klidných místech například kvete hlaváček jarní a koniklec. Údolím prochází žlutá turistická trasa z Hlubočep do Radlic. Naučná stezka Prokopské údolí - Butovickým hradištěm obnovená v roce 2005 seznamuje s jedinečnou geologickou lokalitou Prokopské údolí, její minulostí, faunou a flórou. Má 6 zastávek a je dlouhá 3 km. Začíná ve Starých Butovicích na konci ulice Pod Vavřincem a navazuje na naučnou stezku Údolím Dalejského potoka. Tato stezka je zaměřená především na přírodovědné zajímavosti Dalejského údolí. Trasa začíná na náměstí v Řeporyjích u výstupní autobusové zastávky a vede Dalejským údolím kolem železniční zastávky Praha-Holyně (odbočka k Národní přírodní památce Nový mlýn) až k nádraží Hlubočepy. Stezka má 16 zastávek a je dlouhá 8 km. Údolím prochází významná pražská cyklotrasa ŘEpy – HLubočepy (A12), na které leží stanice metra Hůrka a Stodůlky. Na tuto trasu navazuje náš cyklookruh Za prací a zábavou, který má 10 km a prochází celým sídlištěm.

Prameny: webové stránky společnosti Lesy Praha, archiv časopisu STOP, archiv OŽP

Dana Céová

Omlouváme se čtenářům za mylnou informaci v článku Mezi dvěma potoky v minulém STOPu.
Prokopské údolí není součástí chráněné krajinné oblasti (CHKO). Prokopské údolí je přírodní rezervace (PR), což je menší území regionálního významu. Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je CHKO rozsáhlé území přírodovědecky či esteticky velmi významné nebo jedinečné.